آمار جستجو برای جغرافیا و روابط انسانی

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true998.18%0.00
2subject_keyword:گردشگری857.02%0.00
3dateIssued_keyword:1399756.20%0.00
4dateIssued_keyword:2020756.20%0.00
5dateIssued_keyword:1398725.95%0.00
6dateIssued_keyword:2018725.95%0.00
7author_keyword:دوستی مقدم, حسین715.87%0.00
8dateIssued_keyword:1397715.87%0.00
9dateIssued_keyword:2019715.87%0.00
10has_content_in_original_bundle_keyword:false665.45%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1210100.00%0.00