نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحجاریان, احمدfa_IR
dc.date.accessioned1401-05-11T20:14:25Zfa_IR
dc.date.accessioned2022-08-02T20:14:27Z
dc.date.available1401-05-11T20:14:25Zfa_IR
dc.date.available2022-08-02T20:14:27Z
dc.date.issued2022-03-21en_US
dc.date.issued1401-01-01fa_IR
dc.date.submitted2022-01-20en_US
dc.date.submitted1400-10-30fa_IR
dc.identifier.citationحجاریان, احمد. (1401). مسئولیت‌پذیری حکمروایی خوب بر پایداری اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان کاشان). جغرافیا و پایداری محیط, 12(1), 41-55. doi: 10.22126/ges.2022.7385.2490fa_IR
dc.identifier.issn2322-3197
dc.identifier.issn2676-5683
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22126/ges.2022.7385.2490
dc.identifier.urihttps://ges.razi.ac.ir/article_2002.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/924814
dc.description.abstractدر سال‌های اخیر بااهمیت یافتن الگووارۀ (پارادایم) توسعه پایدار، تاکید بر جایگاه بعد اجتماعی در حوزۀ پایداری اهمیتی دوچندان یافته است. یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار و از اساسی‌ترین معیارهای رفاه در هر جامعه، حفظ و ارتقاء پایداری اجتماعی است که با مدیریت مناسب و حکمروایی خوب می‎توان پایداری شاخص‎های اجتماعی را ارتقا داد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی - پیمایشی است که تحلیل روابط ساختاری پایداری اجتماعی با ابعاد چهارگانه بر اساس مبانی نظری DFID و حکمروایی خوب با ابعاد هشت‌گانه UNPD را موردمطالعه قرار داده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ چگونگی جمع‌آوری داده‌ها پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان کاشان بودند (364482=N) که با استفاده از جدول کرجسی - مورگان، حجم نمونة آماری ۳۷۹ نفر محاسبه گردید. به‌منظور دستیابی به نمونه‌ها در این پژوهش، از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای استفاده گردید. مقدار آلفای کرونباخ به‌دست‌آمده برای شاخص‎های حکمروایی خوب برابر 75/0 و برای شاخص‎های پایداری اجتماعی 72/0 محاسبه شده است. است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از بسته نرم‌افزاری SPSS نسخه ۲۴ و AMOS استفاده شد. بر اساس نتایج حاصله مؤلفه‌های حکمروایی خوب و پایداری اجتماعی به ترتیب با میانگین 120/3 و 780/2 در روستاهای شهرستان کاشان به ترتیب متوسط و پایین‎تر از حد مطلوب ارزیابی شده است و بین مؤلفه‌های حکمروایی خوب با پایداری اجتماعی روابط علّی با شاخص‌های مطلوبی برازش داشت (RMSEA= 0/022). بر اساس یافته‌های تحقیق ارتقاء شاخص‌های قانونمندی، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، کارایی و اثربخشی، مشارکت، اجماع گرایی، عدالت‌محوری و پاسخ‎گویی در توسعه مؤلفه‌های پایداری اجتماعی اثرگذار هستند.fa_IR
dc.format.extent1882
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه رازیfa_IR
dc.publisherRazi University of Kermanshahen_US
dc.relation.ispartofجغرافیا و پایداری محیطfa_IR
dc.relation.ispartofGeography and Sustainability of Environmenten_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22126/ges.2022.7385.2490
dc.subjectپایداری اجتماعیfa_IR
dc.subjectحکمروایی خوبfa_IR
dc.subjectخانوارهای روستاییfa_IR
dc.subjectشهرستان کاشانfa_IR
dc.titleمسئولیت‌پذیری حکمروایی خوب بر پایداری اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان کاشان)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه جغرافیا، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‎ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.fa_IR
dc.citation.volume12
dc.citation.issue1
dc.citation.spage41
dc.citation.epage55


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد