نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorاحمدی, منیژهfa_IR
dc.contributor.authorجهانسوزی, مهریfa_IR
dc.date.accessioned1401-05-11T20:14:16Zfa_IR
dc.date.accessioned2022-08-02T20:14:18Z
dc.date.available1401-05-11T20:14:16Zfa_IR
dc.date.available2022-08-02T20:14:18Z
dc.date.issued2021-09-23en_US
dc.date.issued1400-07-01fa_IR
dc.date.submitted2021-07-04en_US
dc.date.submitted1400-04-13fa_IR
dc.identifier.citationاحمدی, منیژه, جهانسوزی, مهری. (1400). تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت پسماندهای روستایی دهستان شیرین درّه، شهرستان قوچان. جغرافیا و پایداری محیط, 11(3), 115-137. doi: 10.22126/ges.2021.6538.2404fa_IR
dc.identifier.issn2322-3197
dc.identifier.issn2676-5683
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22126/ges.2021.6538.2404
dc.identifier.urihttps://ges.razi.ac.ir/article_1928.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/924811
dc.description.abstractبرنامه‎ریزی برای مدیریت صحیح پسماند و توجه به اثرات زیان بار آن بر محیط زیست در هر کشوری یکی از اصول مهم و ضروری در راستای تأمین منافع بلند مدت و حرکت در مسیر توسعه پایدار است. در این راستا، مدیریت پسماند به عنوان یکی از محورهای توسعه در روستاها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اهمیت مسئله، پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت پسماندهای روستایی در دهستان شیرین دره شهرستان قوچان صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش را سرپرستان خانوارهای روستایی دهستان شیرین دره (3560 نفر) تشکیل می‎دادند که با توجه به فرمول کوکران، 347 نفر از آنان انتخاب شدند. روش گردآوری داده‎ها، به دو روش اسنادی و پیمایشی بوده است. از روش اسنادی برای بررسی سوابق و تبیین مسئله و از روش پیمایشی برای گردآوری داده‏ها با ابزار مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه بین ساکنان استفاده شده است. همچنین داده‎ها با کمک از نرم‎افزارهای SPSS و LISREL تجزیه و تحلیل شده‎اند. برای شناسایی عامل‎های مرتبط با سازه «عوامل مؤثر بر مدیریت پسماندهای روستایی دهستان شیرین دره» از تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی شاخص برازش نیکویی مدل پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از آن بود که ده عامل مدیریت دفع نهایی، آموزش و اطلاع‎رسانی، فرهنگی، بهداشتی، دانش و آگاهی، هماهنگی بین بخشی، مالی، اجرایی، برنامه مدون و اجتماعی در حدود 51/67 درصد از واریانس کل عوامل مؤثر بر مدیرت پسماند در مناطق روستایی دهستان شیرین درّه را تبیین می‎نمایند. همچنین یافته‎های تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان داد که ده عامل اشاره شده تا حدود زیادی ابعاد مستقل و مجزای سازه «عوامل مؤثر بر مدیریت پسماندها» در محدوده مورد مطالعه را اندازه‎گیری می‎نمایند.fa_IR
dc.format.extent1872
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه رازیfa_IR
dc.publisherRazi University of Kermanshahen_US
dc.relation.ispartofجغرافیا و پایداری محیطfa_IR
dc.relation.ispartofGeography and Sustainability of Environmenten_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22126/ges.2021.6538.2404
dc.subjectپسماندfa_IR
dc.subjectمدیریت پسماندfa_IR
dc.subjectنواحی روستاییfa_IR
dc.subjectدهستان شیرین درّهfa_IR
dc.subjectتحلیل عاملیfa_IR
dc.titleتحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت پسماندهای روستایی دهستان شیرین درّه، شهرستان قوچانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.fa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue3
dc.citation.spage115
dc.citation.epage137


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد