نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorبارونیان, ایرجfa_IR
dc.contributor.authorبرنا, رضاfa_IR
dc.contributor.authorظهوریان, منیژهfa_IR
dc.contributor.authorمرشدی, جعفرfa_IR
dc.date.accessioned1401-05-11T20:14:14Zfa_IR
dc.date.accessioned2022-08-02T20:14:16Z
dc.date.available1401-05-11T20:14:14Zfa_IR
dc.date.available2022-08-02T20:14:16Z
dc.date.issued2021-09-23en_US
dc.date.issued1400-07-01fa_IR
dc.date.submitted2021-09-23en_US
dc.date.submitted1400-07-01fa_IR
dc.identifier.citationبارونیان, ایرج, برنا, رضا, ظهوریان, منیژه, مرشدی, جعفر. (1400). آشکار‏سازی تاثیرگذاری تغییرات کاربری زمین‏ها در توزیع فضایی غلظت گردوغبار استان خوزستان با استفاده از محصولات سنجنده MODIS. جغرافیا و پایداری محیط, 11(3), 97-114. doi: 10.22126/ges.2021.6935.2452fa_IR
dc.identifier.issn2322-3197
dc.identifier.issn2676-5683
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22126/ges.2021.6935.2452
dc.identifier.urihttps://ges.razi.ac.ir/article_1934.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/924810
dc.description.abstractامروزه، رخدادهای گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران، تبدیل به یکی از مهمترین مخاطرات زیست محیطی شده است. هدف اساسی این پژوهش آشکارسازی ارتباط بین تغییرات پوشش زمین‏ها و توزیع گردوغبار در سطح استان خوزستان طی دو دهه اخیر است. در این راستا از داده ‏های طبقه‏ های پوشش زمین‏ ها سنجنده مادیس، محصول عمق اپتیکی آئروسل همین سنجنده و نیز تکنیک ماتریس تحلیل متقاطع، برای آشکارسازی ارتباط بین آن‏ها استفاده شد. نتایج نشان داد که پوشش ‏های غالب استان خوزستان بیشتر مراتع، زمین‏های بایر، زمین‏های کشاورزی و پهنه ‏های شهری بودند. تحلیل روند 20 ساله این کاربری‏ ها نشان داد که مراتع، روند کاهشی، زمین‏های کشاورزی و شهری روند افزایشی و زمین‏های بایر نیز روند به طور نسبی ثابتی را طی کرده بود. اما از طرف دیگر، نتایج حاصل از تحلیل فضایی شاخص AOD نشان داد که میانگین و انحراف معیار فضایی این شاخص در سطح استان طی دو دهه اخیر، از 09/0± 35/0 در سال 2000 به 04/0± 44/0، در سال 2020، رسیده بود. نتیجه مهمی که ماتریس تحلیل متقاطع در کنار تحلیل روند دوره‏ای به دست داد این بود، کاربری مراتع متوسط تا غنی که طی دو دهه اخیر میزان AOD در سطح این کاربری افزایش پیدا نکرده بود، با شیب 6500 هکتار در سال، روندکاهشی داشته در حالی که کاربری زمین‏های کشاورزی که شاخص AOD، روی آن روند افزایشی داشته است، با شیب سالانه 18700 هکتار روند افزایشی قابل توجهی داشته است. بنابراین به طور کلی می‏توان گفت، افزایش سطح زیر کشت زمین‏ های کشاورزی، و عدم کنترل زمین‏های بایر در سطح استان، روند تشدید گردوغبار در سطح استان را طی دو دهه اخیر منجر شده است.fa_IR
dc.format.extent1781
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه رازیfa_IR
dc.publisherRazi University of Kermanshahen_US
dc.relation.ispartofجغرافیا و پایداری محیطfa_IR
dc.relation.ispartofGeography and Sustainability of Environmenten_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22126/ges.2021.6935.2452
dc.subjectتغییرات کاربریfa_IR
dc.subjectگردغبارfa_IR
dc.subjectعمق اپتیکی ایروسلfa_IR
dc.subjectاستان خوزستانfa_IR
dc.titleآشکار‏سازی تاثیرگذاری تغییرات کاربری زمین‏ها در توزیع فضایی غلظت گردوغبار استان خوزستان با استفاده از محصولات سنجنده MODISfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایرانfa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue3
dc.citation.spage97
dc.citation.epage114


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد