نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorقاسم پور, علیfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T16:55:59Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T16:55:59Z
dc.date.available1399-07-08T16:55:59Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T16:55:59Z
dc.date.issued2015-12-22en_US
dc.date.issued1394-10-01fa_IR
dc.identifier.citationقاسم پور, علی. (1394). تأثیر ورزش صبحگاهی در سلامت روان کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان کارون، خوزستان. فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی خوزستان, 4(12), 49-71.fa_IR
dc.identifier.urihttp://khuzestan.jrl.police.ir/article_15282.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/8999
dc.description.abstractورزش و فعالیت جسمانی از عوامل اصلی سلامت عمومی است. آمادگی جسمانی تأثیر مستقیمی بر سلامت روان دارد، و ورزش صبحگاهی یکی از بهترین راهها برای تقویت توامان سلامت جسمانی و روانی است. نیروی انتظامی نیز به دلیل اینکه مجری برقراری نظم و امنیت جامعه محسوب می‌شود، برای سلامت جسمانی و روان کارکنان خود اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بدین منظور هدف از این تحقیق تعیین تأثیر ورزش صبحگاهی بر میزان سلامت روان کارکنان انتظامی شهرستان کارون است. مواد و روشها: پژوهش حاضر بصورت پژوهشی – توصیفی و کاربردی می‌باشد. جامعه آماری شامل 66 نفر از کارکنان انتظامی شهرستان کارون بوده‌اند که به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزار اندازه‌گیری در این تحقیق پرسشنامه‌ای سلامت روان 28 سوالی گلدبرگ و هیلر (1979) بود. برنامه هفتگی ورزش صبحگاهی در مدت 8 هفته متوالی برگزار شد. داده‌ها در این تحقیق با نرم افزار تحلیل آماری SPSS 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها و نتیجه گیری: تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که ورزش صبحگاهی تأثیر معنی داری بر شاخص‌های شکایت جسمانی، اختلال در عملکرد اجتماعی کارکنان نداشت اما در شاخص‌های اضطراب و افسردگی تأثیر معناداری مشاهد شد. در نهایت برآیند سلامت روان (شکایت جسمانی، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی، افسردگی) کارکنان با وجود بهبود در شاخص‌های سلامت تفاوت معنی داری از نظر آماری نداشت.fa_IR
dc.format.extent718
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherفرماندهی انتظامی استان خوزستانfa_IR
dc.publisheren_US
dc.relation.ispartofفصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی خوزستانfa_IR
dc.relation.ispartofQuarterly journal of disciplinary knowledge of Khuzestanen_US
dc.subjectسلامت روانfa_IR
dc.subjectشکایت جسمانیfa_IR
dc.subjectاضطرابfa_IR
dc.subjectاختلال در عملکرد اجتماعیfa_IR
dc.subjectافسردگیfa_IR
dc.subjectناجاfa_IR
dc.subjectشهرستان کارونfa_IR
dc.subjectورزش صبحگاهیfa_IR
dc.titleتأثیر ورزش صبحگاهی در سلامت روان کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان کارون، خوزستانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.citation.volume4
dc.citation.issue12
dc.citation.spage49
dc.citation.epage71


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد