دوره 55, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • فراتحلیل مطالعات منتشر شده رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان و اعضاء هیات علمی در پایگاه‌های اطلاعاتی ISC و Proquest 

  میرزائی, الهام؛ حریری, نجلا؛ مطلبی, داریوش (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-09-23)
  هدف: هدف پژوهش حاضر فراتحلیل مطالعات رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان و اعضاء هیئت علمی در پایگاه‌های اطلاعاتی ISC و Proquest و همچنین کشف میزان عوامل مؤثر بر رفتار اطلاع‌یابی و تعیین اثرگذاری متغیرهای تعدیل‌گر است.روش‌شناسی: ...

 • اعتبار یابی و رواسازی مقیاس هویت نویسنده 

  رضایی شریف, علی؛ تقوی, حسین؛ غریب زاده, رامین؛ افقهی, اسماعیل (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-09-23)
  هدف: تقید به اخلاقیات علمی با یادگیری و درونی سازی نرم‌ها، ارزش‌ها و اصول نویسندگی ممکن است. مقوله‌ای که می‌توان آن را تحت عنوان هویت‌یابی نویسندگان مطرح کرد. چئونگ و همکاران با ادراک نیاز به تبیین و سنجش این مقوله، ابزاری ...

 • مدل ارزیابی پاسخگویی خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی ایران 

  یوسفی مقدم, فرهاد؛ نقشینه, نادر؛ دیلمقانی, میترا؛ التماسی, مهشید (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-09-23)
  هدف : هدف از پژوهش حاضر " طراحی مدل ارزیابی پاسخگویی خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی ایران " است.روش شناسی : در این پژوهش با استفاده از روش کیفی به تدوین مدل ارزیابی پاسخگویی خدمات کتابخانه ای در کتابخانه‌های دانشگاهی کشور ...

 • بررسی رابطه بین نگرش به آیندۀ شغلی و رفتارهای اطلاع‌جویی‌‌ دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس 

  زرقانی, سید جواد؛ مداحی, فریده (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-09-23)
  روش‌شناسی: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی است که به روش پیمایشی انجام گرفت. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تمامی‌ دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس ...

 • طراحی الگوی تولید منابع آموزشی باز برای سیستم آموزش مجازی دانشگاه تهران 

  نوروزیون, عیسی؛ ناخدا, مریم؛ زاهدی, شیرین (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-09-23)
  هدف: این پژوهش با هدف طراحی الگوی تولید منابع آموزشی باز برای سیستم آموزش مجازی دانشگاه تهران انجام ‌شده است.روش‏ شناسی: روش پژوهش پیمایشی-تحلیلی است. از پرسشنامه محقق ساخته 20 سؤالی مستخرج از مطالعات پیشین، با ضریب آلفای ...

 • شناسایی شاخص های ارزیابی مخازن سازمانی: بررسی مخزن سازمانی دانشگاه الزهرا 

  فلاح, مریم؛ ناخدا, مریم؛ صمیعی, میترا؛ فهیم نیا, فاطمه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-09-23)
  زمینه و هدف: هدف این مقاله شناسایی شاخص های ارزیابی مخازن سازمانی و بررسی میزان انطباق مخزن سازمانی دانشگاه الزهرا با آن است. روش شناسی : این پژوهش از روش کیفی استفاده نموده است که در بخش کیفی برای ایجاد شاخص ها، از روش ...