دوره 6, شماره 2

 

ارسال های اخیر

  • سنتز فلوئورآپاتیت به روش شیمیایی 

    حسن زاده, پگاه؛ سیفی, سحر؛ جوادپور, جعفر؛ افتخاری یکتا, بیژن (انجمن سرامیک ایران, 2010-08-01)
    در این پژوهش نانو ذرات فلوئور آپاتیت به روش رسوب از محلول (شیمیایی) با استفاده از مواد اولیه هیدروکسیدکلسیم و ارتوفسفات دی آمونیوم و فلوئوریدسدیم تهیه شد. سپس نمونه در دمای 800 درجه سانتی گراد به منظور حذف ناخالصی های فرار ...

  • لایه نشانی سرامیک مذاب (FDC)روشی بهینه جهت ساخت کامپوزیت های پیزوالکتریک 

    عین خواه, فریار؛ سهرابی, نفیسه؛ نعمتی, زیارتعلی (انجمن سرامیک ایران, 2010-08-01)
    کامپوزیت های پیزو الکتریک سرامیک- پلیمری به روشهای مختلفی ساخته می شوند که روش لایه نشانی سرامیک مذاب      (fused deposition of ceramics) FDC یکی از این روشها است. این روش، یک روش ساخت قطعات سه بعدی به صورت ساخت قالب بدون ...