جوابهای سالیتونی در پلاسمای سه مؤلفه‌ای یون - الکترون- پوزیترون

Solitonic solutions in ion-electron-positron 3-component plasma

Text

(2005-11-22)
در این مقاله ابتدا شرایط وجود جوابهای سالیتونی را در پلاسمای یون – الکترون - پوزیترون بررسی می کنیم. سپس به ارایه نتایج تاثیر افزایش پوزیترون روی مشخصات موج سالیتونی می پردازیم. همچنین پس از تحقیق پایداری جوابهای سالیتونی کم - دامنه تحول زمانی این امواج را در عبور از مرز دو محیط پلاسمایی که در چگالی پوزیترون یا نسبت دمای پوزیترون به الکترون متفاوت می باشند, بررسی می کنیم.
In this paper, we first study the conditions for the existence of the solitonic solutions in ion-electron-positron plasma. Then we investigate the effect of increasing positron on the solitonic wave properties, We also consider the time evolution of these waves in passing through the boundaries of two plasma with different positron densities and different positron-electron temperature ratios.
مجموعه‌ها: