مرور دوره 22, شماره 83 بر اساس پدیدآور "طباطبایی, سید حسن"