مرور دوره 22, شماره 83 بر اساس پدیدآور "شهرکی, محمد رضا"