مرور دوره 22, شماره 83 بر اساس پدیدآور "رحمانی, صفت اله"