مرور دوره 22, شماره 83 بر اساس پدیدآور "دهقانی سانیج, حسین"