مرور دوره 22, شماره 83 بر اساس پدیدآور "درویشی, الهام"