مرور دوره 22, شماره 83 بر اساس پدیدآور "اصغری پری, سید امین"