نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorصالحی سلمی, محمدرضاfa_IR
dc.contributor.authorحلاجیان, لیلاfa_IR
dc.contributor.authorخسروی, محسنfa_IR
dc.date.accessioned1400-04-28T23:26:42Zfa_IR
dc.date.accessioned2021-07-19T23:26:44Z
dc.date.available1400-04-28T23:26:42Zfa_IR
dc.date.available2021-07-19T23:26:44Z
dc.date.issued2021-02-19en_US
dc.date.issued1399-12-01fa_IR
dc.date.submitted2021-01-12en_US
dc.date.submitted1399-10-23fa_IR
dc.identifier.citationصالحی سلمی, محمدرضا, حلاجیان, لیلا, خسروی, محسن. (1399). پاسخ جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز به درجه حرارت و نور در چهار گونه چمن گرمسیری. تحقیقات بذر, 10(37), 17-29.fa_IR
dc.identifier.issn2252-0961
dc.identifier.urihttp://seedresearch.gorganiau.ac.ir/article_682935.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/841279
dc.description.abstractجهت بررسی تأثیر نور و درجه حرارت بر جوانه‌زنی چهار گونه بذر چمن گرمسیری Buchloe dactyloides، Cynodon dactylon، Zoysia japonica و Paspalum vaginatom، آزمایشی درقالب طرح کاملاَ تصادفی باآرایش فاکتوریل در چهار تکرار انجام شد. در این آزمایش تیمارها شامل چهار گونه چمن، دو سطح نوری (روشنایی-تاریکی و تاریکی مداوم) و چهار سطح دمای متناوب شامل: 35-10، 32.5-12.5، 30-15 و 27.5-17.5 درجه سانتی‌گراد (روز-شب) بود. دراین پژوهش ویژگیهای درصد و سرعت جوانه‌زنی، و فعالیت آنزیم آلفاآمیلاز موردبررسی قرارگرفت. نتایج نشان دادکه چهار گونه چمن درشرایط تناوب نوری بهترازتاریکی مداوم جوانه می‌زنند. بیشترین جوانه‌زنی درهرچهار گونه درشرایط تناوب نوری و دمای متناوب 30-15 وکمترین جوانه‌زنی درگونه‌های B. dactyloidesو P. vaginatom ، شرایط تاریکی مداوم ودمای متناوب 35-10 رخ داد. بررسی سرعت جوانه‌زنی نشان دادکه درتمام سطوح رژیم‌های دمایی بیشترین سرعت جوانه‌زنی درگونه Z. japonica مشاهده شد و همچنین مشخص شد که کمترین سرعت جوانه‌زنی در گونه B. dactyloides در دمای 35-10 بود. نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثرتناوب دمایی و نوع گونه برفعالیت آنزیم آلفا آمیلاز نشان دادکه بیشترین فعالیت این آنزیم درتمامی گونه‌ها مربوط به تناوب دمایی 5/27-5/17 درجه سانتی‌گراد بود. که دراین تناوب دمایی گونه B. dactyloides نسبت به سایرگونه‌ها بیشترین فعالیت آنزیمی را داشت. همچنین باافزایش گستره دمایی به‌ویژه دمای متناوب 35-10 درجه سانتی‌گراد گونه P. vaginatum نسبت به سایرگونه‌ها برتری معنی‌داری نشان داد. به‌طورکلی این چهارنوع چمن برای جوانه‌زنی به نور نیاز دارند ودمای مناسب جوانه‌زنی 27.5 درجه سانتی‌گراد درروز و 17.5 درجه سانتی‌گراد درشب می‌باشد. همچنین رابطه مستقیمی بین فعالیت آنزیم آلفاآمیلاز ومیزان جوانه‌زنی چهار گونه وجودداشت.fa_IR
dc.format.extent1071
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگانfa_IR
dc.relation.ispartofتحقیقات بذرfa_IR
dc.subjectبرموداگراسfa_IR
dc.subjectپاسپالومfa_IR
dc.subjectچمنfa_IR
dc.subjectسازگاریfa_IR
dc.subjectعوامل محیطیfa_IR
dc.titleپاسخ جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز به درجه حرارت و نور در چهار گونه چمن گرمسیریfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانfa_IR
dc.contributor.departmentسازمان پارکها و فضای سبز کلانشهر اهوازfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه تهرانfa_IR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue37
dc.citation.spage17
dc.citation.epage29


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد