مرور دوره 7, شماره 1 (در حال تکمیل) بر اساس پدیدآور