نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorفتحي ايرانشاهی, طيبهar_IQ
dc.contributor.authorميرزايي الحسيني, سيد محمودar_IQ
dc.contributor.authorبورابراهيم, شيرينar_IQ
dc.date.accessioned1400-04-13T11:43:30Zfa_IR
dc.date.accessioned2021-07-04T11:43:32Z
dc.date.available1400-04-13T11:43:30Zfa_IR
dc.date.available2021-07-04T11:43:32Z
dc.date.issued2021-06-01en_US
dc.date.issued1400-03-11fa_IR
dc.date.submitted2020-08-09en_US
dc.date.submitted1399-05-19fa_IR
dc.identifier.citationفتحي ايرانشاهی, طيبه, ميرزايي الحسيني, سيد محمود, بورابراهيم, شيرين. (2021). طرحواره های تصویری حوزة احساسات در رمان "حکایات یوسف تادرس". مجلة الجمعیة العلمیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها, 17(58), 131-154.ar_IQ
dc.identifier.issn23456361
dc.identifier.urihttp://iaall.iranjournals.ir/article_120871.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/838641
dc.description.abstractطرحواره‌های تصویری یکی از موضوعات مطرح در زبان­شناسی شناختی است. در این طرحواره‌ها انسان براساس تجارب خود از امور عینی، ساخت‌هایی را برای امور انتزاعی در ذهن خود متصور می‌شود که فهم آن‌ها را ممکن می‌سازد. این سازوکار ذهنی و شناختی و تحلیل آن در متن روایی سبب می‌شود، دستیابی به ویژگی‌های فکری نویسنده و نمایش محتوای ذهنی و ملموس­ساختن آن از یک‌سو و چگونگی فهم و درک دنیای درونی نویسنده توسط مخاطب، از سوی دیگر، تسهیل شود. بنابراین پژوهش حاضر بر آن است با تکیه بر آراء شناختی جانسون و لیکاف و با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی طرحواره‌های تصویریِ حوزۀ احساسات در رمان «حکایات یوسف تادرس» اثر عادل عصمت، نویسنده مصری بپردازد. به این صورت که طرحواره‌هایی که قالب شکل‌گیری مفاهیم احساسی چون رغبت، ترس و عشق... در داستان بودند، از کل متن استخراج گردید. با توجه به گستردگی طرحواره‌های تصویری و محدودبودن فضای مقاله، سه نوع طرحواره حجمی، حرکتی و مقدار مورد کنکاش قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد اگرچه رمان از داستان‌های کوتاه و تقریباً مرتبط با هم تشکیل‌شده است، امّا بیان احساسات و ملموس­ساختن آن‌ها یکی از اهداف نویسنده و موضوع غالب بر تفکّر اوست. همچنین طرحواره‌های حجمی نسبت به دیگر انواع، بسامد بیشتری دارند که در بیشتر موارد به‌وسیله حرف "في" بیان ‌شده‌اند. رغبت، بالاترین بسامد طرحواره‌ها و غضب، کمترین میزان را به خود اختصاص داده است.ar_IQ
dc.format.extent1445
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageالعربية
dc.language.isoar_IQ
dc.publisherانجمن ایرانی زبان وادبیات عربیfa_IR
dc.relation.ispartofمجلة الجمعیة العلمیة الایرانیة للغة العربیة و آدابهاar_IQ
dc.relation.ispartofمجلة الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة و آدابهاfa_IR
dc.subjectمعنی‌شناسی شناختیar_IQ
dc.subjectطرحواره تصویریar_IQ
dc.subjectحوزه مفهومی احساسar_IQ
dc.subjectحکایات یوسف تادرسar_IQ
dc.subjectعادل عصمتar_IQ
dc.titleطرحواره های تصویری حوزة احساسات در رمان "حکایات یوسف تادرس"ar_IQ
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی - پژوهشar_IQ
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستانar_IQ
dc.contributor.departmentدانشیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه لرستانar_IQ
dc.contributor.departmentدانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه پیام نور تهرانar_IQ
dc.citation.volume17
dc.citation.issue58
dc.citation.spage131
dc.citation.epage154


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد