دوره 13, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • مقایسۀ رویکرد آموزش مبتنی بر بازی و رویکرد سنتی: بررسی میزان فعالیت بدنی، انگیزش خود-تعیین و لذت 

  قاری, برهان الدین؛ محمدزاده, حسن؛ دهقانی زاده, جلال (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2021-05-22)
  مطالعۀ حاضر با هدف بررسی تأثیر دو رویکرد آموزشی مبتنی بر بازی و رویکرد آموزشی سنتی بر میزان فعالیت بدنی، انگیزش خود-تعیین و لذت از فعالیت بدنی دانشجویان شرکت‌کننده در کلاس‌های تربیت بدنی انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع ...

 • تأثیر بازخورد خودکنترل بر یادگیری تولید نیروهای کم، متوسط و بیشینه در شرایط خستگی ذهنی 

  میرزایی, جلیل؛ زیدآبادی, رسول؛ شهابی کاسب, محمد رضا (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2021-05-22)
  خستگی ذهنی، حالتی روان‌شناختی است که به‌واسطۀ فعالیت مداوم شناختی ایجاد شده و سبب کاهش عملکرد جسمانی می‌شود، اما تأثیر آن بر یادگیری حرکتی کمتر بررسی شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازخورد خودکنترلی بر یادگیری تولید ...

 • تأثیر پیش‌دوره و فواصل زمانی بین محرک‌ها بر دورة بی‌پاسخی روان‌شناختی: شواهدی بر آماده‌سازی 

  نوری, کامبیز؛ شتاب بوشهری, سیده ناهید؛ دوستان, محمدرضا (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2021-05-22)
  با توجه به اهمیت آماده‌سازی در پاسخ به دو محرک در موقعیت‌های گوناگون ورزشی، هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر زمان پیش‌دوره و فواصل زمانی بین دو محرک در دورۀ بی‌پاسخی روان‌شناختی در ورزشکاران بود. تحقیق حاضر از نوع ...

 • اثر انسداد تحت فشار بر عملکرد پیش‌بینی شمشیربازان نخبه و مبتدی 

  بلالی وشمه سرا, جعفر؛ ارشم, سعید؛ پروین پور, شهاب؛ باقرزاده, فضل اله (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2021-05-22)
  قابلیت پیش‌بینی حرکات حریف قبل از اجرای آنها، از اجزای کلیدی کسب موفقیت در رقابت‌های ورزشی است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثر انسداد تحت فشار بر عملکرد پیش‌بینی و مقایسة آن در شمشیربازان نخبه و مبتدی بود. در این پژوهش ...

 • مقایسة مهارت‌های حرکتی و شاخص تودة بدنی کودکان با اعتیاد و بدون اعتیاد به اینترنت 

  تختائی, مهدی؛ حومنیان, داود؛ شیخ, محمود (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2021-05-22)
  پژوهش حاضر با هدف مقایسة مهارت‌های حرکتی و شاخص تودة بدنی دانش‌آموزان پسر 7 تا 10 سال با و بدون اعتیاد به اینترنت انجام گرفت. شرکت‌کنندگان در پژوهش 150 دانش‌آموز دارای اعتیاد و 150 دانش‌آموز بدون اعتیاد به اینترنت بودند. ...

 • ارتباط بین راهبردهای مقابله‌ای و تسلط فراانگیزشی در ورزشکاران نخبه: رویکرد نظریۀ بازگشتی 

  هنرمند, پیمان؛ خبیری, محمد؛ حمایت طلب, رسول؛ غرایاق زندی, حسن (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2021-05-22)
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین راهبردهای مقابله‌ای با تسلط فراانگیزشی در ورزشکاران نخبۀ دانشگاهی براساس نظریۀ بازگشتی بود. تعداد 124 ورزشکار که در تیم‌های ورزشی دانشگاه عضویت داشتند، به‌صورت در دسترس در این پژوهش شرکت ...

 • تأثیر خستگی پیرامونی و مرکزی بر خطای ادراک عمق 

  خلجی, مریم؛ طهماسبی بروجنی, شهزاد (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2021-05-22)
  تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر خستگی پیرامونی و مرکزی بر خطای ادراک عمق دانش‌آموزان صورت گرفت. جامعهَ آماری دانش‌آموزان شهرستان خدابنده بود که از بین آنها 42 نفر به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس با میانگین سنی 49/0± 88/16سال ...

 • تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر عملکرد هماهنگی دودستی دانشجویان 

  عالی, محمد باقر؛ شهبازی, مهدی؛ صحبتیها, محمد (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2021-05-22)
  خودگفتاری، از عوامل روان‌شناختی مؤثر بر بهبود و موفقیت اجرای حرکتی فرد است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر هماهنگی دودستی دانشجویان بود. به این منظور 24 دانشجوی رشتۀ تربیت بدنی (12 دختر و 12 پسر با ...