مرور دوره 9, شماره 22 بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 11 از 11

 • طراحی الگوی پداگوژیکی برای پیاده‌سازی اهداف برنامه درس تربیت‌بدنی مدارس در دوران شیوع کوئید19 

  وحدانی, محسن؛ رضاسلطانی, نجمه؛ جعفری, محمد (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2021-05-22)
  هدف از این پژوهش طراحی الگوی پداگوژیکی برای پیاده‌سازی اهداف برنامه درس تربیت‌بدنی مدارس در دوران شیوع کوئید19 بود. پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی با ماهیت اکتشافی و در سه مرحله صورت پذیرفت. در گام اول، جهت استخراج عوامل ...

 • تاثیر ابعاد مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی بر خودکارآمدی دانشجویان رشته تربیت بدنی با در نظر گرفتن نقش میانجی خلاقیت و اوقات فراغت 

  رفیعی, سمیه؛ نقشبندی, سید صلاح الدین؛ پورکیانی, محمد (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2021-05-22)
  هدف این پژوهش تاثیر ابعاد مقیاس ارزش‌های شغلی و خانوادگی بر خود کارآمدی دانشجویان رشته تربیت‌بدنی با در نظر گرفتن نقش میانجی خلاقیت و اوقات فراغت بود. پژوهش توصیفی و از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری را دانشجویان ...

 • ادراکات اجتماعی تماشاگران ایرانی از میزبانی رویدادهای ورزشی (مطالعه لیگ ملت‌های والیبال) 

  منظمی, امیر حسین؛ نقی پور گیوی, بهنام؛ محمدی ترکمانی, احسان (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2021-05-22)
  هدف پژوهش حاضر مطالعه ادراکات اجتماعی تماشاگران ایرانی لیگ ملت‌های والیبال بود. این تحقیق کاربردی با روش کمی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش کلیه تماشاگران لیگ ملت‌های والیبال 2018 در مسابقات برگزارشده در ایران بود که حجم نمونه ...

 • تحلیل عوامل موثر بر توسعه بازاریابی در ورزش دانش‌آموزی 

  کمالوند, عباس؛ افشاری, مصطفی (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2021-05-22)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه بازاریابی در ورزش دانش‌آموزی انجام گرفته است. روش تحقیق کیفی از نوع سیستماتیک، با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه مسئولین، ...

 • ارائه‌ی الگوی نقش آفرینی دانشکده‌های علوم ورزشی کشور در ارتباط با جامعه 

  کرمی دارچامانی, ندا؛ عیدی, حسین؛ زردشتیان, شیرین (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2021-05-22)
  هدف از این پژوهش ارائه الگوی نقش آفرینی دانشکده‌های علوم ورزشی کشور در ارتباط با جامعه بود. روش تحقیق کیفی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر اساتید و خبرگان دانشگاهی با تخصص ورزشی و غیر ورزشی آگاه به موضوع بودند. نمونه گیری به ...

 • شناسایی عدم قطعیت‌های تربیت‌بدنی و ورزش دانش‌آموزی در افق 1404 

  پاداش, دنیا؛ کاشف, سید محمد؛ ثقفی, فاطمه؛ حمیدی, مهرزاد (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2021-05-22)
  امروزه با توجه به تغییرات سریع محیطی و عدم‌اطمینان حاصل از آن، ضرورت برنامه‌ریزی و آینده‌پژوهی برای مقابله با تغییرات احتمالی آتی، بیش از پیش آشکار می‌گردد. این مهم در خصوص تربیت‌بدنی و ورزش بالأخص در سنین کودکی بسیار حائز ...

 • الگوی توسعة ورزش تفریحی زنان در ایران 

  سعادتی فرد, الهه؛ جوادی پور, محمد؛ هنری, حبیب؛ صفاری, مرجان؛ زارعیان, حسین (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2021-05-22)
  هدف از انجام این تحقیق، طراحی الگوی ورزش تفریحی زنان در‌ایران بود که با‌ رویکرد اکتشافی بصورت کیفی- از نوع گرانددتئوری بارویکرد استراس و‌کوربین– انجام گرفت. جامعة آماری تحقیق، متشکل از‌کلیة خبرگانی بود که درزمینة ورزش‌های ...

 • بررسی ویژگی‌های کینماتیکی در طرح طناورز و پیش‌بینی هماهنگی بین‌فردی 

  باقری, سارا؛ شهبازی, مهدی (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2021-05-22)
  طناب‌زنی هماهنگی را تقویت می‌کند و موفقیت در طناب‌زنی دونفره به هماهنگی فضایی و زمانی دقیقی نیاز دارد. هدف این پژوهش بررسی ویژگی‌های کینماتیکی در طرح طناورز و پیش‌بینی هماهنگی بین‌فردی بازیکنان نخبه بود. در پژوهش کاربردی ...

 • تاثیر اخلاق حرفه ای معلمان تربیت بدنی بر بهزیستی روانشناختی آنان با نقش میانجی خودکارآمدی 

  گودرزی, صمد؛ عباسی, سلیم؛ صابری, علی؛ حسین پور, اسکندر (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2021-05-22)
  دستیابی به اهداف تربیت‌بدنی در مدارس نیازمند معلمانی شاد و دارای بهزیستی روانشناختی می‌باشد، از اینرو هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای معلمان ورزش بر بهزیستی روانشناختی آنان با نقش میانجی خودکارآمدی بود. روش پژوهش ...

 • الگوی توسعه عدالت آموزشی در رشته علوم ورزشی (مطالعه موردی دانشگاه جهرم) 

  صفری جعفرلو, حمید رضا؛ افروزه, محمد صادق (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2021-05-22)
  هدف تحقیق حاضر ارایه الگوی کیفی برای توسعه عدالت آموزشی در رشته علوم ورزشی بود که بصورت موردی در مورد رشته علوم ورزشی دانشگاه جهرم ارایه گردید. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است که از نظر روش اجرای تحقیق، از رهیافت سیستماتیک ...

 • راهکارهای توسعه منابع مالی ورزش دانش آموزی 

  پاکدلان, سعید؛ خطیبی, امین؛ مهدی پور, عبدالرحمن (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2021-05-22)
  امروزه تأمین منابع مالی آموزش و پرورش و به تبع آن منابع مالی ورزش دانش‌آموزی، با چالش‌های جدی روبرو است. هدف از انجام این پژوهش ارائه راهکارهایی برای توسعه منابع مالی در ورزش دانش‌آموزی بود که به روش کیفی انجام شد. بدین ...