آمار جستجو برای السنة 11, العدد 41

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:الیاسی, حسین1224.00%0.00
2has_content_in_original_bundle_keyword:false816.00%0.00
3dateIssued_keyword:2021612.00%0.00
4dateIssued_keyword:140048.00%0.00
5subject_keyword:الرموز36.00%0.00
6author_keyword:أبوعلی, رجاء24.00%0.00
7author_keyword:اسبقی گیگلو, بهزاد24.00%0.00
8author_keyword:امرایی, محمدحسن24.00%0.00
9author_keyword:حاجی زاده, مهین24.00%0.00
10author_keyword:حسینی, سکینه24.00%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
50100.00%0.00