مرور نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران بر اساس پدیدآور

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 1600

  نام پدیدآور
  (صغحات 11-17) محمدجواد احتشامی معین آبادی, (صغحات 11-17) محمدجوا [1]
  (صفحات 1-10) سیدمحمدعلی رضوی, (صفحات 1-10) سیدمحمدع [1]
  (صفحات 1-10) امیر سالاری, (صفحات 1-10) امیر سالاری [1]
  (صفحات 1-11) علی نجفی, (صفحات 1-11) علی نجفی [1]
  (صفحات 1-14) سیدهاشم حسینی پرور, (صفحات 1-14) سیدهاشم حسینی پرور [1]
  (صفحات 1-6) احمد شاکراردکانی, (صفحات 1-6) احمد شاکراردکانی [1]
  (صفحات 108-122) راضیه ده بوره, (صفحات 108-122) راضیه ده بوره [1]
  (صفحات 11-20) مهسا ضیابخش دیلمی, (صفحات 11-20) مهسا ضیابخش دیلمی [1]
  (صفحات 13-22) الهام خانی پور, (صفحات 13-22) الهام خانی پور [1]
  (صفحات 136-150) صفورا احمدزاده, (صفحات 136-150) صفورا احمدزاده [1]
  (صفحات 15-26) محمدحسین حداد خداپرست, (صفحات 15-26) محمدحسین حداد خداپرست [1]
  (صفحات 151-162) عبدالمجید مسکوکی, (صفحات 151-162) عبدالمجید مسکوکی [1]
  (صفحات 163-171) کیانا پورمحمدی, (صفحات 163-171) کیانا پورمحمدی [1]
  (صفحات 172-180) مهسا مجذوبی, (صفحات 172-180) مهسا مجذوبی [1]
  (صفحات 20-32) مهسا مجذوبی, (صفحات 20-32) مهسا مجذوبی [1]
  (صفحات 21-27) مریم علی پور, (صفحات 21-27) مریم علی پور [1]
  (صفحات 23-31) سعید خانزادی, (صفحات 23-31) سعید خانزادی [1]
  (صفحات 25-36) حمیدرضا گازر, (صفحات 25-36) حمیدرضا گازر [1]
  (صفحات 27-39) امیرحسین الهامی راد, (صفحات 27-39) امیرحسین الهامی راد [1]
  (صفحات 33-44) بهزاد حقیقی, (صفحات 33-44) بهزاد حقیقی [1]