دوره 27, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • تأثیر خودشیفتگی مدیران بر افشای اختیاری اطلاعات شرکت‌ها 

  مشایخ, شهناز؛ حبیب زاده, ملیحه؛ حسن‌زاده کوچو, محمود (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-02-19)
  هدف: نتایج تحقیقات پیشین نشان داده است که ارائه اطلاعات داوطلبانه و اختیاری شرکت‌ها، به کاهش ریسک سرمایه‌گذاران کمک می‌کند؛ اما ارائه این اطلاعات، به تصمیم‌های مدیران بستگی دارد. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر خودشیفتگی ...

 • تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسی و رده سازمانی حسابرسان بر استدلال‌های اخلاقی حسابرسان مستقل در مراحل مختلف نظریه رشد اخلاقی کالبرگ 

  صفرزاده بندری, محمدحسین؛ عرب مازار یزدی, محمد؛ هوشمند کاشانی, عباس (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-02-19)
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسی و رده سازمانی حسابرسان، بر استدلال‌های اخلاقی حسابرسان مستقل در مراحل مختلف تئوری رشد اخلاقی کالبرگ است. روش: این پژوهش از نوع کمی و در دسته پژوهش‌های پیمایشی قرار ...

 • مبانی و زمینه‌های ارزیابی اخلاقی حسابداران از تقلب: دیدگاه دین، فلسفه و محیط 

  شاه مرادی, نسیم (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-02-19)
  هدف: شرکت‌ها ساختارهای سازمانی متفاوتی دارند و افراد بدون داشتن ریشه‌های اخلاقی قوی در چنین محیط‌هایی، ممکن است به‌سمت رفتارهای غیر‌اخلاقی منجر به تقلب کشیده شوند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل محیطی، فلسفی و دین‌مداری ...

 • نقش توانایی مدیران و هموارسازی سودهای تقسیمی در تغییر محتوای اطلاعاتی سودهای جاری 

  رشیدی, محسن؛ ابراهیمی, ابراهیم (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-02-19)
  هدف: تمایل به تغییر شیوه پرداخت سود تقسیمی، می‌تواند بیانگر توانایی مدیران در کنترل نوسان‌های ایجادشده در بازار سرمایه باشد؛ به‌نحوی که مدیران به‌منظور پوشش ریسک ناشی از این نوسان‌ها، به محدودسازی تغییرات در سودهای تقسیمی ...

 • الگوی سنجش قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر اساس تئوری ارزش‌گذاری نسبی 

  بابایی, قادر؛ پاک مرام, عسگر؛ بادآور نهندی, یونس؛ رضایی, نادر (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-02-19)
  هدف: ذی‌نفعان مختلفی مانند سرمایه‌گذاران، تدوین‌کنندگان مقررات و پژوهشگران، بر اهمیت قابلیت مقایسه صورت‌های مالی تأکید کرده‌اند، با وجود این، الگوهای سنجش تجربی اندکی برای آن معرفی شده است. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی ...

 • تحلیل ساختاری پیشران‌های مؤثر برآینده گزارشگری شرکتی در ایران 

  باباجانی, جعفر؛ عدل زاده, مرتضی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-02-19)
  هدف: طی سال‌های اخیر، در رابطه با بی‌کفایتی گزارشگری سنتی شرکتی، نگرانی و دغدغه‌های فزاینده‌ای وجود داشته است. این موضوع، ضرورت اندیشه در خصوص عوامل مؤثر بر خلق آینده گزارشگری شرکتی را برجسته می‌کند. بر این اساس، هدف از ...

 • حق‌الزحمه حسابرسی: شواهدی بیشتر از نقش اهرم‌های بدهی عملیاتی و مالی 

  ایمنی, محسن؛ دریائی, عباسعلی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-02-19)
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین اهرم‌های بدهی، به‌خصوص اهرم بدهی عملیاتی و مالی با حق‌الزحمه حسابرسی، اجرا شده است. روش: جامعه آماری پژوهش، 113 شرکت بر‍ای دوره زمانی 1390 تا 1397 است. همچنین، در این پژوهش با استفاده ...