مرور Volume 11, Issue 2 بر اساس پدیدآور "Amin Saburi"