مرور Volume 11, Issue 2 بر اساس پدیدآور "Afshin Ostovar"