نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorعباس زاده تهرانی, نادیاfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T19:53:03Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T19:53:03Z
dc.date.available1399-07-08T19:53:03Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T19:53:03Z
dc.date.issued2016-06-21en_US
dc.date.issued1395-04-01fa_IR
dc.date.submitted2016-11-22en_US
dc.date.submitted1395-09-02fa_IR
dc.identifier.citationعباس زاده تهرانی, نادیا. (1395). معرفی روشی جهت ارزیابی و پایش «سلامت اکوسیستم» با بهکارگیری فناوری سنجش از دور. پژوهش های محیط زیست, 6(12), 71-84.fa_IR
dc.identifier.issn2008-9597
dc.identifier.urihttp://www.iraneiap.ir/article_40412.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/76460
dc.description.abstractگسترش آثار منفی فعالیتهای انسانی و در نتیجه از بین رفتن بخش عمدهای از ساختار و عملکرد اکوسیستمهای مهم در سراسر جهاا،، از<br />مهمترین مباحث محیطزیستی قر، حاضر محسوب میشود که ضرورت ارزیابی و کنترل روندهای مخرب مذکور را نمایا، میسازد. ارزیاابی<br />و پایش سلامت اکوسیستم به معنای بررسی مستمر عملکرد کلی سیستم شامل: نظارت بر وضعیت پایاایی و پایاداری سااختار و عملکارد و<br />فرایندها و میزا، قدرت بازگشت پذیری آ، پس از بروز آشفتگی و تنش است. سلامت اکوسیستم همواره با تادوین شااخ هاایی کمای و<br />بررسی تغییرات آنها در طول زما، پایش میشود. به نظر می رساد پتانسایلهاای موجاود در فنااوری سانجش از دور و ساامانه اطلاعاات<br />جغرافیایی و تلفیق آنها توانایی ایجاد دادههای فضایی (با تواتر بالای زمانی، مکانی و طیفی و غیره) میتواند در تدقیق و بهبود شاخ هاای<br />به کار رفته درپایش و ارزیابی سلامت اکوسیستم مفید باشد. بنابراین، تحقیق حاضر به بررسی و امکا،سنجی ایجاد یک روش ناوین جهات<br />پایش و ارزیابی سلامت اکوسیستم با تکیه بر شاخ های مکانمند حاصل از فناوری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیاایی پرداختاه<br />است. نتایج تحقیق نشا، میدهد که از میا، شاخ های سنجش از دوری ارزیابی سلامت و پایداری اکوسیستمها، نقشه پوشش گیاهی باا<br />تواتر زمانی مناسب و شاخ های گیاهی مانند NDVIو LAIبیشترین نقش را در برآورد سلامت اکوسیستم ایفا ماینمایاد. ایان تحقیاق،<br />بهکارگیری متریکهای منظر و تنوع زیستی، همچنین تلفیق شاخ های غیر سنجش از دوری (مانند برآورد فشار محیطزیستی در مقایساه<br />با ظرفیت برد منطقه) با شاخ های عنوا، شده را جهت براورد دقیق تر سلامت اکوسیستم پیشنهاد مینمایدfa_IR
dc.format.extent771
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن ارزیابی محیط زیست ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش های محیط زیستfa_IR
dc.relation.ispartofEnvironmental Researchesen_US
dc.subjectسلامت اکوسیستمfa_IR
dc.subjectسنجش از دورfa_IR
dc.subjectشاخfa_IR
dc.subjectتواfa_IR
dc.subjectساختارfa_IR
dc.subjectتاب آوریfa_IR
dc.titleمعرفی روشی جهت ارزیابی و پایش «سلامت اکوسیستم» با بهکارگیری فناوری سنجش از دورfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentدکترای برنامه ریزی محیط زیست، استادیار پژوهشگاه هوا فضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوریfa_IR
dc.citation.volume6
dc.citation.issue12
dc.citation.spage71
dc.citation.epage84


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد