مرور Volume 11, Issue 4 بر اساس موضوع "Coronary Vessel Anomaly"