دوره 10, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • مجلس شورای ملی و مسئله انتقال علوم و فنون جدید به ایران (عصر پهلوی اول) 

  نگهی, مهناز؛ نگهی, مهناز؛ اکبری, محمدعلی؛ اکبری, محمدعلی (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-10-23)
  از مهمترین اقدانات حکومت پهلوی اول میتوان به تلالش برای انتقال علوم و فنون جدید به کشور اشاره کرد. بدین لحاظ حکومت پهلوی اول درصدد برآمد با ایجاد شرایط لازم زمینه را برای ورود دانش های جدید و فناوریه ای نوین فراهم سازد. ...

 • بررسی اندیشه اقتصادی علی محمدخان کاشانی با استناد به دو روزنامه ثریا و پرورش 

  بیگدلی, علی؛ بیگدلی, علی؛ سلطانی جلفان, رقیه؛ سلطانی جلفان, رقیه (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-10-23)
  توسعه اقتصادی ذهن بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان ایران (اواخر دوره قاجار) را به خود مشغول داشته بود از جمله این نویسندگان علیمحمد خان کاشانی است که دو روزنامه ثریا و پرورش را برای پیشبرد اهدافش در مصر تأسیس نمود. و مقالات ...

 • نقش حکومتها در ایجاد شبکه های آبرسانی کشاورزی در گستره شرقی خلافت تا حمله مغول 

  سراج, محسن؛ سراج, محسن؛ یوسفی فر, شهرام؛ یوسفی فر, شهرام (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-10-23)
  دو نظر عمده درباره نقش حکومتهای ایران بر ایجاد نظام های آبرسانی برای کشتزارها و کنترل منابع آبیاری وجود دارد که در تعاقب خود نظریات دیگری را درباره مناسبات تولید کشاورزی و ساختار سیاسی ایران در بین اندیشمندان ایجاد کرده ...

 • منغول و مغول ؛ بررسی تاریخی ضبط یک نام در تاریخ سیستان 

  خیراندیش, رسول؛ خیراندیش, رسول (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-10-23)
  در کتاب تاریخ سیستان برای نامیدن مهاجمان تورانی به سیستان دو نام »منغول« و »مغول« به کار رفته است. مرحوم ملک الشعرای بهار، مصحح کتاب، در حاشیه آوردهاند که واژۀ «منغول» را منابع اروپایی نقل میکنند، اما توضیح دیگری در این ...

 • شناسایی و بررسی تشکیلات نظامی جایگزین دیوان عرض در دوره ایلخانان 

  خسروبیگی, هوشنگ؛ خسروبیگی, هوشنگ؛ یارمحمدی, تکتم؛ یارمحمدی, تکتم (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-10-23)
  با هجوم مغولان به ایران، جایگاه و موقعیت دیوان عرض به طور کامل دگرگون شد و تشکیلات اداری و مالی نظامی مغولان جایگزین این دیوان شد.مساله اصلی پژوهش متکی بر این است که مغول ها و ایلخانان حکمران چه سازو کارهایی برای جایگزینی ...

 • بررسی انتقادی ماده‌تاریخ‌های منظومة تاریخی مازندران 

  قلی پور گودرزی, شهرام؛ قلی پور گودرزی, شهرام؛ نصیری, محمدرضا؛ نصیری, محمدرضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-10-23)
  چکیده: هدف از نگارش این مقاله بررسی انتقادی و مقایسه‌ایِ ماده‌تاریخ‌های تاریخ مازندران در نسخة منتشرنشدة «منظومة فتوحات شاه اسماعیل» است. این اثر، که به بیان وقایع تاریخی‌سیاسی ایران، به ویژه مازندران و حکومت محلی مرعشیان ...

 • موانع و معضلات کاربست نظریه سلطنت قوی در دورۀ سلطنت سلسلۀ قاجاریه 

  محمودهاشمی, محمد؛ محمودهاشمی, محمد؛ منصوربخت, قباد؛ منصوربخت, قباد (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-10-23)
  چکیدهتأسیس سلسلۀ قاجاریه پس از قریب یک قرن جنگ،خونریزی و ویرانی ناشی از انقراض صفویه و ظهور و انقراض افشایه و زندیه، نخبگان ایرانی را به ظهور سلطنتی قوی و پایدار امیدوار کرد. از این رو آنان با بازنویسی و بازتفسیر اندیشۀ ...