دوره 08, شماره 20

 

ارسال های اخیر

 • دشواره تعریف جنس و نوع اضافی و دیگر مفاهیم متضایف: ارسطو، فرفوریوس، فارابی، ابن سینا 

  عظیمی, مهدی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2012-02-20)
  دور و تعریف به مساوی ازجمله مغالطه های منطق تعریف در دستگاه ارسطویی اند. با وجود این، شگفتی آور است که اینن هنر دو مغالطنه را در تعرینف هنای سننیتی جنس و نوع اضافی می توان دیند و تتینی برخنی از عتنار هنای ارسنطو آشکارا ...

 • جایگاه ثتا در مابعدالطبیعه 

  عسگری, احمد (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2012-02-20)
  )ثتا( نهمین رساله از مجموعه مابعدالطبیع هاست. ارسطو Θ را به بحث از قووه فعل اختصاص داده آن را بعنوان مسئله ای مستقل در فلسوهه ا لوط حورر هورده است. در خصوص جایگاه رساله Θ ارتباط آن با هل مجموعوه مابعدالطبیعو ه د دیدگاه هلط ...

 • ایده » بلاکیف « در کشاکش دو خوانش وجودی و مفهومی 

  سبحانی, محمد تقی؛ کرباسی, اکبر اقیام (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2012-02-20)
  ایدة  بلاکیف نظریه ای است که دو گرایش اهل حدیپ ص و در ادامه آن ها جریان سلفیه ص و اشاعره، برای فرار از تشصبیه در مباحصپِ اسصماء و صصفات از آن بهصره گرفته اند. واژه بلاکیف هرچند میان سلفِ از اهل حدیپ، حداقلی مطرح شده اما ...

 • نقد نظریهء تحویل قضایا به موجبهء کلیه بتّاته در منطق اشراقی 

  پدیدآور نامشخص (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2012-02-20)
  شیخ اشراق با بیان تحییل همه قضّایای شرطی، همه حملیهای سالبه و همه حملی های جزئیصه به کلیه و همه میجهات غیر ضروری به میجبه کلیه ضروریه مدعی منطق اشصراقی در حصیز ه منطق صیرت است. او با روش افتراض، تمام ضروب جزئیه را بصه کلیصه ...

 • تعریف و موضوع مابعدالطبیعه از دیدگاه توماس آکوئینی: ضرورت وجود الهیات مقدس 

  کیان خواه, لیلا (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2012-02-20)
  توماس آکوئینی به عنوان یک متللکه مسکی ی، گراگیکرپ و پکدو ح در کوزه مابعدالطبیعه را براپ عالمان الهیات مسی ی ضرورپ می داند و به مین دلیل است که نه به عنوان ی گیلسوف، بلکه به عنوان ی متللکه مسکی ی داراپ آرائکی در وزه ...

 • تبیین و تحلیل علم دینی از دیدگاه شهید صدر 

  حسامی, فاضل (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانIranian Institute of Philosophy, 2012-02-20)
  علم دینی در مکتب علامه صدر، یکی از نخستین نظریههصا ی علصیم انسصان ی اسصلام ی است. شهید صدر هم به تبیین ایص ن پصارادا یم پرداختصه و هصم آنرا در عرصص هء اقتصصاد اسلامی پیاده کرده است. این نظریه نشان داده است که رسالت اسلام ...