دوره 12, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • اثر هشت هفته تمرین با آینه بر تعادل بیماران سکتة مغزی تحت حاد 

  شهیدی, شیما؛ شهیدی, شیما؛ شفیع زاده, علی؛ شفیع زاده, علی؛ قاسمی, بهنام؛ قاسمی, بهنام (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2020-11-21)
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر 8 هفته تمرین با آینه بر تعادل بیماران سکتة مغزی تحت­ حاد بود. جامعة آماری پژوهش تمامی بیماران سکتة مغزی تحت­ حاد مراجعه‌کننده به کلینیک تخصصی سکتة مغزی تبسم تهران بود. نمونه شامل30 بیمار تحت ­حاد ...

 • اثر نوع دستورالعمل توجه، بازخورد و خودمختاری بر یادگیری حرکتی کودکان 

  هنرمند, آمنه؛ هنرمند, آمنه؛ صفوی همامی, شیلا؛ صفوی همامی, شیلا (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2020-11-21)
  استفاده از دستورالعمل‌های توجه، از متغیرهای مهم در روند یادگیری مهارت حرکتی است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر نوع دستورالعمل‌های توجه، بازخورد و خودمختاری در یادگیری حرکتی کودکان بود. بدین‌منظور از 36 کودک (میانگین سنی ...

 • تأثیر فعالیت‌های بدنی منتخب با سطوح مختلف تداخل شناختی-حرکتی بر کارکردهای اجرایی کودکان 

  لشکری زاده, امینه؛ لشکری زاده, امینه؛ روح اللهی, وحید؛ روح اللهی, وحید؛ زارع زاده, مهشید؛ زارع زاده, مهشید؛ خدابخش زاده, امین؛ خدابخش زاده, امین (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2020-11-21)
  ورزش و فعالیت جسمانی تأثیرات مثبتی بر عملکردهای جسمی و روانی دارند، اما نیاز است تأثیر آنها بر عملکردهای شناختی با جزئیات بیشتری توضیح داده شود. این پژوهش به بررسی تأثیر فعالیت‌های بدنی منتخب با سطوح مختلف تداخل شناختی-حرکتی ...

 • تاثیر یک دوره برنامه تمرین تعادلی تحت شرایط تکلیف دوگانه بر حافظه کاری کودکان با اختلال هماهنگی رشدی 

  جهانبخش, حمیده؛ جهانبخش, حمیده؛ سهرابی, مهدی؛ سهرابی, مهدی؛ صابری کاخکی, علیرضا؛ صابری کاخکی, علیرضا؛ خداشناس, عزت؛ خداشناس, عزت (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2020-11-21)
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر یک دوره برنامة تمرین تعادلی منتخب در شرایط تکلیف دوگانه و منفرد بر حافظة کاری کودکان با اختلال هماهنگی رشدی بود. روش پژوهش، نیمه‌تجربی و از نوع طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون- پیگری با گروه کنترل بود. ...

 • تأثیر شدت بار تکلیف ثانویه و دستورالعمل‌های کانون توجه بر کنترل خیرگی و دقت پرتاب دارت 

  حومنیان, داود؛ حومنیان, داود؛ اسدی, ایوب؛ اسدی, ایوب؛ تختائی, مهدی؛ تختائی, مهدی؛ جهانبانی, زهرا؛ جهانبانی, زهرا؛ رحمانی, مجتبی؛ رحمانی, مجتبی (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2020-11-21)
  در تحقیقات زیادی تأثیرکانون توجه و چشم ساکن بر عملکرد حرکتی بررسی شده است، با ‌وجود این تأثیر این دو در شدت‌های مختلف بار تکلیف مبهم است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر دستورالعمل‌های توجه درونی و بیرونی بر چشم ساکن ...

 • تأثیر تحریک جریان مستقیم جمجمه‌ای بر اجرای مهارت پرتاب منطقه‌ای در بسکتبالیست‌های ماهر 

  نقی زاده, زهرا؛ نقی زاده, زهرا؛ موحدی, احمدرضا؛ موحدی, احمدرضا؛ نمازی زاده, مهدی؛ نمازی زاده, مهدی؛ میردامادی, مطهره؛ میردامادی, مطهره (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2020-11-21)
  استفاده از تحریک جریان مستقیم جمجمه‌ای (tDCS) برای بهبود حالات خلقی، یادگیری دروس، بازتوانی همواره سال‌ها مورد توجه بوده و آزمایش کاربرد آن در اجرای مهارت‌های واقعی ورزشی در مرحلۀ ابتدایی است. در این مطالعه تأثیر tDCS آندی ...

 • دشواری پیش‌بینی ضربات پای چپ حریف در برابر پای راست در تکواندو 

  محمدی, شقایق؛ محمدی, شقایق؛ صالحی, حمید؛ صالحی, حمید (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2020-11-21)
  هدف این پژوهش بررسی قدرت پیش‌بینی تکواندوکاران در زمان رویارویی با ضربات پای راست و چپ بود. بدین‌منظور، برای تکواندوکاران برتر (تعداد= 40؛ سن = 12/5± 93/20 سال، سابقة مبارزة کیوروگی در تکواندو = 49/4 ± 58/7 سال) شبیه‌سازی‌های ...

 • بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس انگیزۀ ورزشی (SMS-6) در جامعۀ دانشجویان 

  اسماعیلی, میلاد؛ اسماعیلی, میلاد؛ حمایت طلب, رسول؛ حمایت طلب, رسول؛ کامکاری, کامبیز؛ کامکاری, کامبیز (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2020-11-21)
  هدف از این پژوهش، بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس انگیزۀ ورزشی-6 بود. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود و جامعۀ آماری آن تمامی دانشجویان دانشگاه تهران بودند که 241 نفر (132 مرد و 109 زن) با دامنۀ سنی 18 تا 30 سال ...