پژوهش در ورزش تربیتی

ارسال های اخیر

 • طراحی الگوی توسعه آموزش کیفی مربیان ورزش با ارائه راهکارهای اجرایی 

  صیادی, محمدامین؛ احمدی, نگین (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2023-06-22)
  هدف تحقیق حاضر؛ طراحی الگوی توسعه کیفی آموزش مربیان استان آذربایجان غربی براساس گراند تئوری با ماهیت اکتشافی- بنیادی بود. روش پژوهش کیفی بوده که براساس نظریه داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین است. جامعه آماری تحقیق: ...

 • طراحی مدل توسعة سواد ارتباطی معلمان تربیت بدنی 

  جواهری قاسم پور, زهرا؛ قاسمی, حمید؛ راسخ, نازنین (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2023-06-22)
  پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل توسعة سواد ارتباطی معلمان تربیت‌بدنی طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها آمیخته بود. جامعه‌ی آماری بخش کیفی این پژوهش را نخبگان و صاحب‌نظران آگاه به موضوع ...

 • الگوی طراحی برنامه درسی کارورزی برای تربیت معلّم تربیت بدنی در ایران 

  عبدی, کاملیا (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2023-06-22)
  هدف این پژوهش کیفی، تدوین الگوی طراحی برنامه درسی برای واحد درسی کارورزی رشته آموزش تربیت بدنی در دانشگاه فرهنگیان بود. در طراحی مطالعه، از راهبرد تثلیث و شاخص‌های اعتبارپذیری، اعتمادپذیری، تأییدپذیری و انتقال‌پذیری به ...

 • ارائه و آزمون مدل همگراسازی منطقه‌ای و همسوسازی فرابخشی توسعه ورزش (مطالعه ورزش همگانی و قهرمانی در استان‌های حاشیه دریای خزر) 

  دیلمی, کیانوش؛ غفوری, فرزاد؛ شهلائی باقری, جواد؛ کارگر, غلامعلی (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2023-06-22)
  هدف از این پژوهش، ارائه و آزمون مدل همگراسازی منطقه‌ای و همسوسازی فرابخشی توسعه ورزش به صورت مطالعه موردی برای حوزه ورزش همگانی و قهرمانی در استان‌های حاشیه دریای خزر بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی، از نظر هدف کاربردی ...

 • نقش رضایت از تحصیل و امید به تحصیل در پیش بینی سازش‏ یافتگی تحصیلی دانشجویان تربیت‏ بدنی 

  دهقانی, ماهرخ؛ عزیزیان کهن, نسرین (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2023-06-22)
  پژوهش حاضر با هدف نقش رضایت از تحصیل و امید به تحصیل در پیش بینی سازش‏یافتگی تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ی آماری پژوهش را تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی ...

 • تحلیل عوامل موثر بر پیاده سازی سازمان تحول گرا در ورزش تربیتی 

  صداقتی, حلنا؛ فهیم دوین, حسن؛ پیمانی زاد, حسین؛ اسماعیل زاده قندهاری, محمدرضا (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2023-06-22)
  هدف از پژوهش حاضر آزمون مدل عوامل موثر بر پیاده سازی سازمان تحول گرا در ورزش تربیتی بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از حیث روش تحلیل از نوع توصیفی- همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری ...

 • تدوین الگوی راهبردی توسعه مشارکت دانشجویان در فعالیت های ورزش همگانی 

  قربانی, محمدحسین؛ امامی, فرشاد؛ صفری جعفرلو, حمید رضا (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2023-06-22)
  هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی راهبردی مشارکت دانشجویان در فعالیت های ورزش همگانی بود. پژوهش حاضر به‌صورت کیفی اجرا شد و داده های مورد نظر با بهره گیری از رویکرد نظریه زمینه ای و الگوی استراس و کوربین (1990) گردآوری و تحلیل ...

 • ارائه مدل توسعه سرمایه اجتماعی بواسطه داوطلبی در ورزش دانش آموزی 

  الیاسی, حمداله؛ رضایی‌صوفی, مرتضی؛ فراهانی, ابوالفضل؛ قاسمی, حمید (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2023-06-22)
  هدف از انجام این تحقیق ارائه مدل توسعه سرمایه اجتماعی بواسطه داوطلبی در ورزش دانش آموزی بوده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی و با استفاده از نظریه داده بنیاد (اشتراوس و ...

 • ارائه الگوی عوامل مؤثر بر پویایی و شاداب سازی مدارس 

  اصل احمدی, یاسمن؛ رمضانی نژاد, رحیم؛ گوهر رستمی, حمید رضا (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2023-06-22)
  هدف این تحقیق، ارائه الگوی عوامل مؤثر بر پویایی ‌و ‌شاداب‌سازی مدارس؛ و روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان و کارشناسان تربیت‌بدنی اداره آموزش‌وپرورش استان گیلان بود (892 ...

 • کاوش راهبرد ها و پیامد های تأسیس شرکت های زایشی دانشگاهی در صنعت ورزش ایران 

  پیرجمادی, سحر؛ هنری, حبیب؛ محمودی, احمد (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2023-06-22)
  امروزه شرکت های زایشی در مأموریت نسل جدید بیشتر دانشگاه های کشورهای توسعه یافته به عنوان ارزش عمده تجاری و اقتصادی مد نظر قرار گرفته است. اما این شرکت ها در دانشگاه های ایران به ویژه در حوزه ورزش نتوانسته اند به طور مطلوب ...

 • شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانش‌آموزان هنرستان‌های تربیت بدنی کشور 

  علی دوست قهفرخی, ابراهیم؛ حمیدی, مهرزاد؛ پورحاجی, هادی (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2023-03-21)
  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانش‌آموزان هنرستان‌های تربیت بدنی کشور بر پایه مدل سه‌شاخگی و اولویت‌بندی این عوامل با رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی فازی انجام شد. این تحقیق براساس نوع جهت‌گیری و هدف پژوهشی ...

 • نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات کل تربیت بدنی و فوق‌برنامه دانشگاه‌های کشور 

  پورکیانی, محمد؛ دهقان قهفرخی, امین؛ مقصودی, حمیدرضا؛ افشاری, مصطفی؛ اسمعیلی, محسن؛ سراجی, مهدیه (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2023-03-21)
  پژوهش حاضر با هدف نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات کل تربیت بدنی و فوق‌برنامه دانشگاه‌های کشور تدوین شده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی بوده که جمع آوری داده ها به صورت میدانی صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر ...

 • چالش‌های پیش‌روی آموزش درس تربیت‌بدنی در مدارس پس از کرونا در افق 1405 

  روحی, انوشه؛ یکتایار, مظفر؛ خدامرادپور, مژگان (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2023-03-21)
  هدف از این پژوهش شناسایی چالش‌های پیش‌روی آموزش درس تربیت‌بدنی در مدارس پس از کرونا در افق 1405 بود. این پژوهش ازلحاظ راهبرد هدف‌گذاری کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و براساس روش‌های آینده‌پژوهی، تبیینی است. جامعه آماری ...

 • امکان سنجی اضافه شدن کتاب کار دانش آموز در بسته های تربیت و یادگیری برنامه درسی تربیت بدنی 

  رضاسلطانی, نجمه؛ عزیزیان کهن, نسرین؛ وحدانی, محسن (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2023-03-21)
  هدف از این پژوهش امکان سنجی اضافه شدن کتاب کار دانش آموز در بسته های تربیت و یادگیری برنامه درسی تربیت بدنی بود.روش تحقیق کیفی و از نظر هدف کاربردی بود.مصاحبه شوندگان شامل مدیران و کارشناسان برنامه ریزی درسی،مولفین کتابهای ...

 • شناسایی و اولویت بندی عوامل پیش برنده و بازدارنده در توسعه والیبال فوق برنامه مدارس 

  اسداللهی, احسان؛ کفشدار طوسی, طلیعه (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2023-03-21)
  هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل پیش برنده و بازدارنده در توسعه والیبال فوق برنامه مدارس دخترانه شهر مشهد بود. روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع اکتشافی و آمیخته محسوب می شد. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی و کمی ...

 • تأثیر آموزش غیرخطّی هندبال بر خلّاقیت‌حرکتی دانش‌آموزان دختر 

  باقری, سارا؛ شهبازی, مهدی؛ بیگلربیگی, فاطمه؛ نامجو, مرجان (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2023-03-21)
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش غیرخطّی هندبال بر خلّاقیت‌حرکتی دانش‌آموزان دختر شهرستان رباط‌کریم بود. در این پژوهش، ابتدا 30 دانش‌آموز کلاس ششم (گروه‌های تجربی و کنترل) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد، ولی متأسفانه ...

 • تحلیل گفتمان ورزش مدارس در ایران 

  ربیعی, فاطمه؛ افروغ, فرحناز؛ افروزه, محمد صادق (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2023-03-21)
  تربیت‌بدنی و ورزش مدرسه‌ای مقوله‌ای است که در هر اجتماعی جایگاه ویژه‌ای دارد و نقش آن در شکوفایی استعداد‌های مختلف افراد و متعاقب آن تقویت و افزایش ظرفیت‌های جسمانی و ذهنی افراد انکار ناپذیر است. هدف از این پژوهش تحلیل ...

 • طراحی مدل مدیریت ایمنی در رویدادهای ورزش دانش آموزی 

  شیرالی پور, کاظم؛ امیرنژاد, سعید؛ سنایی, محمد (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2023-03-21)
  هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت ایمنی در رویدادهای ورزش دانش آموزی ایران بود. روش این تحقیق به صورت کیفی و براساس رویکرد داده بنیاد به شیوه رهیافت گلیزری انجام شد. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل 17 نفر از خبرگان آشنا با ...

 • تبیین عوامل موثر بر طراحی ساختار های سازمانی سازگار برای ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران 

  اللهیاری, محبوبه؛ میرزازاده, زهرا سادات؛ کشتی دار, محمد؛ ملک زاده, غلامرضا (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2023-03-21)
  هدف تحقیق حاضر تبیین عوامل موثر بر طراحی ساختارهای سازمانی سازگار برای ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌های ایران بود. از نظر هدف این پژوهش کاربردی و از منظر متغیرها یک پژوهش آمیخته است که در دو مرحله انجام شد. ابتدا توسط نظریه ...

 • اطمینان از زندگی سالم و ارتقای تندرستی برای همه و در همه سنین؛ تحلیلی بر نقش ورزش و فعالیت بدنی در هدف سوم دستور کار توسعه پایدار سازمان ملل 

  هژبری, کاظم؛ رمضانی نژاد, رحیم (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 2023-03-21)
  چکیدهروند کاربرد ورزش و فعالیت‌بدنی در دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار از جمله هدف سلامت و تندرستی، برای سالیانی متمادی در دستورکارهای مختلف توسعه دیده می‌شود. این روند، با دستورکار ۲۰۳۰ سازمان ملل و دستورکارهای پس از آن؛ ...

View more