دوره 11, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • ارائه الگوی خط مشی گذاری استراتژیک برونسپاری فناوری اطلاعات 

  صمدزاده, مسعود؛ صمدزاده, مسعود؛ گیوریان, حسن؛ گیوریان, حسن؛ ربیعی مندجین, محمدرضا؛ ربیعی مندجین, محمدرضا؛ هاشم زاده خوراسگانی, غلامرضا؛ هاشم زاده خوراسگانی, غلامرضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-12-21)
  هدف: مطالعه حاضر با هدف ارائه الگوی خط مشی گذاری استراتژیک برون سپاری فناوری اطلاعات، انجام شد. طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان فناوری اطلاعات و همچنین ...

 • ارائه مدل رهبری فضیلت‌گرا به منظور استقرار فرهنگ خدمت محوری در بانک ملی ایران 

  رشیدی, فریدون؛ رشیدی, فریدون؛ مجیبی, تورج؛ مجیبی, تورج؛ جهانگیرفر, مجید؛ جهانگیرفر, مجید؛ مهدی‌زاده اشرفی, علی؛ مهدی‌زاده اشرفی, علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-12-21)
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل رهبری فضیلت­گرا به منظور استقرار فرهنگ خدمت محوری در بانک ملی ایران بود. طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: پژوهش، به لحاظ نوع داده­ها، از نوع آمیخته بود. جامعۀ­آماری در بخش کیفی پژوهش، شامل خبرگان ...

 • تناقض رشد و شکست؛ نوع شناسی شکست SME ها در مرحله رشد سازمانی 

  محمدی پور پامساری, معصومه؛ محمدی پور پامساری, معصومه؛ حاجی پور, بهمن؛ حاجی پور, بهمن؛ عالم تبریز, اکبر؛ عالم تبریز, اکبر (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-12-21)
  هدف: کسب‌وکارهای کوچک­ومتوسط رونق هر اقتصاد و جریان خون اقتصادهای مدرن هستند. این نوع از کسب‌وکارها به سبب ماهیت و ویژگی‌های خاص خود و به دلیل اینکه سهم مهمی در تأمین نرخ بیکاری کشورها و افزایش رشد و توسعه اقتصادی جوامع ...

 • تحلیل عوامل رفتاری تأثیرگذار بر سلامت سازمانی در بخش عمومی 

  مؤذن, بهمن؛ مؤذن, بهمن؛ نجف‌بیگی, رضا؛ نجف‌بیگی, رضا؛ میرسپاسی, ناصر؛ میرسپاسی, ناصر؛ پیله‌وری, نازنین؛ پیله‌وری, نازنین (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-12-21)
  هدف: هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل رفتاری تأثیرگذار بر سلامت سازمانی و انتخاب مؤثرترین آن‌ها و طراحی مدل مربوط به آن می‌باشد. این مدل در سازمان‌های بخش عمومی مورد بررسی قرار گرفته و میزان تأثیرگذاری این عوامل بر روی سلامت ...

 • طراحی الگوی مدیریت پارادوکس‌های بیرونی منابع انسانی (مطالعه موردی: نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران) 

  جعفری, کاظم؛ جعفری, کاظم؛ دامغانیان, حسین؛ دامغانیان, حسین؛ عسگری, ناصر؛ عسگری, ناصر (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-12-21)
  هدف: هدف از این پژوهش، طراحی الگوی مدیریت پارادوکس­های منابع انسانی به منظور هماهنگی حوزه فرایندهای منابع انسانی است. رویکرد: تحقیق پیش­روی بر حسب هدف، توصیفی-تبیینی؛ و برمبنای نتیجه، کاربردی و برحسب داده (آمیخته) می­باشد. ...

 • فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای مدیریت استعداد در سازمان های دولتی و عمومی 

  خامه چی, حامد؛ خامه چی, حامد؛ جعفری نیا, سعید؛ جعفری نیا, سعید (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-12-21)
  هدف: منابع انسانی امروزه مهمترین عامل موفقیت سازمان­ها می باشد، در این زمینه یکی از عواملی که منابع انسانی سازمان را نسبت به رقبا برتری می­بخشد عامل استعداد و توانایی­های کارکنان است. مدیریت استعداد در سازمان برای استفاده ...

 • ارائه مدل ساختاری شناسایی مسائل عمومی در ایران 

  سلیمانی خوئینی, مهدی؛ سلیمانی خوئینی, مهدی؛ دانش فرد, کرم اله؛ دانش فرد, کرم اله؛ نجف بیگی, رضا؛ نجف بیگی, رضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-12-21)
  هدف: مسائل عمومی پدیده­هایی وسیع و گسترده هستند که ضعف در شناسایی آنها موجب ناکارآمدی خط­مشی­های دولتی می­شود. استفاده از یک مدل ساختاری و جامع برای شناسایی مسائل عمومی، این فرصت را برای خط­مشی­گذاران کشور فراهم می­کند تا ...