مرور دوره 4, شماره 1 بر اساس تاریخ انتشار

 • مدل فرآیندی برندسازی شهری برای کلانشهرهای ایران 

  منوریان, عباس؛ منوریان, عباس؛ ابوئی اردکان, محمد؛ ابوئی اردکان, محمد؛ پورموسوی, سیدموسی؛ پورموسوی, سیدموسی؛ رحیمیان, اشرف؛ رحیمیان, اشرف (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-06-22)
  چکیده هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل فرایندی برندسازی شهری برای کلانشهرهای ایران است. این پژوهش از نوع کیفی بوده و با استفاده از تئوری داده بنیاد انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک گلوله ...

 • هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی 

  رجب‌بیگی, مجتبی؛ رجب‌بیگی, مجتبی؛ امیرخانی, طیبه؛ امیرخانی, طیبه؛ محمدپور, مریم؛ محمدپور, مریم؛ فریدی خورشیدی, مریم؛ فریدی خورشیدی, مریم (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-06-22)
  چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی به مرحله اجرا در آمد. جامعه آماری پژوهش، 108 نفر از کارشناسان مراکز آموزش و تحقیقات جهاد کشاورزی استان لرستان بود که از طریق سرشماری مورد بررسی قرار ...

 • رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی سازمان 

  هادوی‌نژاد, مصطفی؛ هادوی‌نژاد, مصطفی؛ دانایی‌فرد, حسن؛ دانایی‌فرد, حسن؛ عادل آذر, عادل؛ عادل آذر, عادل؛ خائف الهی, احمدعلی؛ خائف الهی, احمدعلی (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-06-22)
  چکیده این پژوهش با هدف آزمون مدل فرآیندی رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان و تبین روابط میان اجزای آن با استفاده از روش‌های آمیختة اکتشافی انجام شده است. به این منظور نمونه‌ای 187 نفری از کارکنان یکی از ...

 • تسهیم دانش و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی (مورد مطالعه: بانک پارسیان) 

  قلیچ‌لی, بهروز؛ قلیچ‌لی, بهروز؛ حکیمی تهرانی, دل‌آرام؛ حکیمی تهرانی, دل‌آرام (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-06-22)
  چکیده طی چند سال گذشته بحث‌های گسترده‌ای درباره اهمیت مدیریت دانش در جامعه ما صورت‌ گرفته است. مدیریت دانش و مفاهیم استراتژی مرتبط به‌عنوان اجزا مهم و ضروری برای سازمان‌ها به‌منظور بقا و حفظ توان رقابتی ترویج می‌شوند. بیشتر ...

 • تاثیر رهبری معنوی بر انگیزش درونی کارکنان 

  سپهوند, رضا؛ سپهوند, رضا؛ نصر اصفهانی, علی؛ نصر اصفهانی, علی؛ عارف نژاد, محسن؛ عارف نژاد, محسن؛ سبحانی, محمد؛ سبحانی, محمد (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-06-22)
  چکیده برای غلبه بر شرایط نامطمئن، پیچیده و پویا یکی از راه‌هایی که پیش‌روی مدیران قرار دارد، داشتن نیروی انسانی توانمند است. نیروی انسانی با انگیزه بالا که با تمام توان در راستای هدف‌ها سازمان فعالیت کند، منافع بسیار زیادی ...

 • تعهد سازمانی،یادگیری سازمانی و میزان تحصیلات 

  حضرتی ویری, اصغر؛ حضرتی ویری, اصغر؛ عباسپور, عباس؛ عباسپور, عباس؛ اکبری محله کلائی, محمد؛ اکبری محله کلائی, محمد (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-06-22)
  چکیده هدف اصلی از این پژوهش، بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی است. جامعه آماری عبارتند‌ ازکارکنان معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، که 245نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. دو پرسشنامه به‌عنوان ابزار پژوهش ...

 • سطح بلوغ شرکت گاز خراسان رضوی در فرآیند مدیریت عملکرد بر اساس مدل بلوغ قابلیت‌های کارکنان (PCMM) 

  شکاری, غلامعباس؛ شکاری, غلامعباس؛ شیبانی‌فر, محمد شهاب؛ شیبانی‌فر, محمد شهاب (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-06-22)
  چکیده این پژوهش سطح بلوغ نظام مدیریت عملکرد شرکت گاز خراسان رضوی را بر اساس مدل بلوغ قابلیت‌های منابع انسانی بررسی می‌‌کند. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، و بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی است. در تعیین سطح بلوغ حوزه ...