دوره 3, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • رهبری اصیل و دلبستگی شغلی: اعتماد به مثابه متغیر میانجی 

  میرمحمدی, سیدمحمد؛ میرمحمدی, سیدمحمد؛ رحیمیان, محمد؛ رحیمیان, محمد؛ جلالی خان آبادی, طاهره؛ جلالی خان آبادی, طاهره (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-04-20)
  سازمان های معاصر به کارکنانی نیاز دارند که از نظر روان شناختی با کارشان ارتباط برقرار کنند، فعالی باشند و به استانداردهای بالای عملکرد دست یابند، کسانی که پرانرژی باشند و خود را وقف کار کنند، چنین افرادی درگیر و دلبسته ...

 • مدل اقتضایی پرورش مدیران ارشد 

  دری, بهروز؛ دری, بهروز؛ اعرابی, سیدمحمد؛ اعرابی, سیدمحمد؛ مقدم, علیرضا؛ مقدم, علیرضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-04-20)
  هدف پژوهش حاضر ارائه ی مدلی استراتژیک و اقتضایی برای پرورش مدیران است. این پژوهش با به کارگیری رویکرد ترکیبی در جمع آوری اطلاعات به بررسی رابطه ی میان برنامه های پرورش مدیران با استراتژی سازمان، ساختار روابط واحد وظیفه ای ...

 • شناسایی و اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب 

  بیگی نیا, عبدالرضا؛ بیگی نیا, عبدالرضا؛ صفری, سعید؛ صفری, سعید؛ مرشدی زاد, علی؛ مرشدی زاد, علی؛ پولادرگ, عبدالمجید؛ پولادرگ, عبدالمجید (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-04-20)
  این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، انجام شد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق و علوم سیاسی؛ مدیریت و اقتصاد دانشگاه های ...

 • بررسی تجربی مدل بسط یافته هویت سازمانی با توجه به ویژگی های شخصیتی کارکنان 

  آغاز, عسل؛ آغاز, عسل؛ هاشمی, امین؛ هاشمی, امین (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-04-20)
  هدف از این مقاله آن است که به این سوال پاسخ داده شود که آیا ویژگی های شخصیتی کارکنان می تواند بر احساس هویت آنان نسبت به سازمان تأثیر بگذارد؟ روش این پژوهش پیمایش و ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که با عنایت به ...

 • هوش معنوی و تعهد سازمانی 

  ذبیحی, محمدرضا؛ ذبیحی, محمدرضا؛ ساغروانی, سیما؛ ساغروانی, سیما (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-04-20)
  پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان می پردازد. در سال های اخیر، مفهوم هوش معنوی به عنوان مفهومی نوظهور، در عرصه ی علوم انسانی مورد توجه قرار گرفته است و مطالعه ی آن در کنار مفاهیمی محوری، همچون ...

 • استراتژی بهینه دولت، نیروی کار و کارفرما در دوره دولت نهم 

  پورکاظمی, محمد حسین؛ پورکاظمی, محمد حسین؛ ابوالحسنی هستیانی, اصغر؛ ابوالحسنی هستیانی, اصغر؛ اثنی عشری, ابوالقاسم؛ اثنی عشری, ابوالقاسم؛ عبدلی, قهرمان؛ عبدلی, قهرمان؛ مراددرویش, عبدالعزیز؛ مراددرویش, عبدالعزیز (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-04-20)
  در این مقاله با ارایه یک الگو بر اساس مبانی تصمیم گیری چندمعیاره، چگونگی کنش متقابل دولت، کارگردان (نیروی کار) و کارفرما (سرمایه گذاران) با یکدیگر در دوره دولت نهم بررسی می شود. مسأله مطرح آن است که هر یک از بخش های یاد ...

 • رهبری تحولی و نقش آن در بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی 

  عارفی, محبوبه؛ عارفی, محبوبه؛ رشید حاجی خواجه لو, صالح؛ رشید حاجی خواجه لو, صالح؛ ابوچناری, عقیل؛ ابوچناری, عقیل (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-04-20)
  دانشگا ها مانند سایر سازمان ها به منظور انجام اثربخش وظایف و ارتقای کیفیت خود به کارکنانی نیاز دارند که فراتر از تعهدات نقش رسمی و منافع فردی، رفتار کنند که این رفتارها در مبانی نظری رفتار سازمانی، با عنوان رفتار شهروندی ...