دوره 3, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • شناسایی موانع تسهیم دانش در دانشگاه شاهد با استفاده از تکنیک های آماری و تصمیم گیری 

  کشاورزی, علی حسین؛ کشاورزی, علی حسین؛ آخوندزاده, الهام؛ آخوندزاده, الهام (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-10-22)
  امروزه مدیریت دانش یکی از مباحث اصلی و مهم در آموزش عالی محسوب می شود. تسهیم دانش به عنوان یکی از مهم ترین فرایندهای اصلی مدیریت دانش نقش به سزایی در پیشرفت علمی و ارتقاء سطح علمی دانشگاه ها داشته و از اهمیت بسیار زیادی ...

 • بررسی تأثیر ویژگی های شغل بر خلق دانش در سطح فردی 

  رضاییان, علی؛ رضاییان, علی؛ قلیچ لی, بهروز؛ قلیچ لی, بهروز؛ نظری, حمیدرضا؛ نظری, حمیدرضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-10-22)
  دو هدف عمده که سازمان ها در عصر دانش محور به دنبال تحقق آن هستند عبارتند از خلق و به کارگیری دانش. خلق دانش سبب ایجاد و حفظ مزیت رقابتی سازمان می شود. بر این اساس، شناسایی پیش زمینه ها و زمینه های خلق دانش، یکی از موضوع ...

 • تحلیلی فلسفی از گونه های انضباط کارکنان 

  دانایی فرد, حسن؛ دانایی فرد, حسن؛ لطیفی, میثم؛ لطیفی, میثم (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-10-22)
  نظریه ها و اقدامات در حوزه علوم اجتماعی از اندیشه ها فلسفی ریشه می گیرد و برآمده از ارزش ها اعتقادات و طرز تلقی افراد از محیط پیرامون است. نظریه ها و اقدامات انضباطی در دانش مدیریت منابع انسانی، یکی از مقوله های مهمی است ...

 • نقش عوامل راهبردی محیطی در تبیین اعتماد سیاسی (با تأکید بر عامل میانجی اعتماد عمومی به سازمان های دولتی) 

  خانباشی, محمد؛ خانباشی, محمد؛ زاهدی, شمس السادات؛ زاهدی, شمس السادات؛ الوانی, سیدمهدی؛ الوانی, سیدمهدی (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-10-22)
  در بیشتر جوامع به علت مجموعه ای از عوامل نظیر از خود بیگانگی، فقدان سرمایه ی اجتماعی، وجود رسانه های انتقادی و یا میزان پاسخ گویی نهادها و سازمان های عمومی، میزان اعتماد به دولت و سازمان های تابعه کاهش یافته است. اما بررسی ...

 • اولویت بندی شاخص های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور 

  جعفری, مصطفی؛ جعفری, مصطفی؛ نوری, سیامک؛ نوری, سیامک؛ طالبی, داود؛ طالبی, داود (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-10-22)
  رقابت شدید در سطح بین المللی و پیوند شبکه های اطلاع رسانی، داشتن آگاهی کافی در حوزه ی فناوری اطلاعات را برای کمک به بهره وری سازمان ها ضروری ساخته است؛ از این رو سازمان ها حجم وسیعی از منابع خود را در این حوزه، سرمایه گذاری ...

 • معنویت، شادی و محیط کار 

  حقیقی, محمدعلی؛ حقیقی, محمدعلی؛ حیدری, فائزه؛ حیدری, فائزه؛ کاظمی, معصومه؛ کاظمی, معصومه (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-10-22)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر معنویت در کار پرستاران بر میزان شادی مشاهده شده در رفتار آنان صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی از گروه پژوهش های توصیفی است. جامعه آماری این ...

 • سنجش رضایت از یک سازمان(بررسی موردی: سازمان حج و زیارت) 

  پرچمی, داوود؛ پرچمی, داوود (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-10-22)
  از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی و کارآمدی یک سازمان میزان رضایت افرادی است که به نحوی با آن سازمان ارتباط دارند و یا از خدمات آن استفاده می کنند. رضایت حالتی روانشناختی است که با ارضای نیازها دستیابی به یک میل و یا دوری ...