دوره 3, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • بررسی رابطه بین بلوغ سازمانی و سبک های رهبری در شرکت های تولیدی 

  قوچانی, فرخ؛ قوچانی, فرخ؛ قوچانی, روزبه؛ قوچانی, روزبه (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-07-22)
  بررسی روابط بین سطوح مختلف بلوغ سازمانی از نقطه نظر هرسی و بلانچارد و سبک های مختلف رهبری متناظر با آن، موضوع اصلی این تحقیق است. جامعه آماری، کارکنان شرکت های تولیدی استان قزوین بوده که نمونه ای به تعداد 384 نفر با استفاده ...

 • تأثیر ادراک از عدالت بر تعهد عاطفی، با لحاظ اثر میان سطحی رهبری ملاحظه ای 

  حاجی کریمی, عباسعلی؛ حاجی کریمی, عباسعلی؛ رضاییان, علی؛ رضاییان, علی؛ عالم تبریز, اکبر؛ عالم تبریز, اکبر؛ سلطانی, مرتضی؛ سلطانی, مرتضی (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-07-22)
  تعهد عاطفی به دلیل پیامدهای رفتاری مهم آن، همواره مورد علاقه پژوهشگران علوم رفتاری بوده است. در این پژوهش با اتخاذ رویکرد چندسطحی، مدلی میان سطحی متشکل از متغیرهای ادارک از عدالت توزیعی، ادراک از عدالت رویه ای، رهبری ملاحظه ...

 • بررسی نقش تبیین کنندگی مدل تغییر سازمانی بورک- لیتوین بر عملکرد سازمانی؛ مطالعه موردی: دانشگاه الزهرا 

  میرکمالی, سیدمحمد؛ میرکمالی, سیدمحمد؛ زاهدی, سکینه؛ زاهدی, سکینه (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-07-22)
  هدف این مقاله، آزمون مدل تغییر سازمانی بورک- لیتوین در دانشگاه الزاهرا است تا: 1. پایانی این مدل در بین نمونه های پژوهش 2. وجود رابطه بین مؤلفه های مدل بورک- لیتوین و مؤلفه عملکرد و 3. مؤلفه های پیش بینی کننده مؤلفه عملکرد ...

 • نقش تعدیل کنندگی سنوات کاری بر رابطه بین سرمایه روان شناختی و جامعه پذیری افراد 

  دعایی, حبیب الله؛ دعایی, حبیب الله؛ فرزانه حسن زاده, ژاله؛ فرزانه حسن زاده, ژاله (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-07-22)
  رفتار سازمانی مثبت گرا بر جنبه های خرد رفتار سازمانی و آن دسته از حالات مثبت شخصیت انسانی که قابل بالندگی و پرورش هستند، تأکید می کند. این مباحث مطرح شده در حوزه سازمان و مدیریت، منجر به سرمایه جدید سازمانی به نام سرمایه ...

 • بررسی اثر تحلی رفتگی شغلی بر پیامدهای شغلی کارکنان 

  زارعی متین, حسن؛ زارعی متین, حسن؛ سید کلالی, نادر؛ سید کلالی, نادر؛ اخوان انوری, محمدرضا؛ اخوان انوری, محمدرضا؛ یزدانی, حمیدرضا؛ یزدانی, حمیدرضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-07-22)
  هدف پژوهش حاضر بررسی و درک تأثیر تحلی رفتگی شغلی بر تعهد سازمانی، رضایت مندی شغلی و تمایل به ترک خدمت در میان کارکنان یکی از شرکت های دولتی در ایران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه ی گردآوری داده ها، توصیفی ...

 • شناسایی موانع تدوین استراتژی های کارکردی منابع انسانی 

  اصغری صارم, علی؛ اصغری صارم, علی؛ مقیمی, سیدمحمد؛ مقیمی, سیدمحمد؛ منوریان, عباس؛ منوریان, عباس (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-07-22)
  هدف از این پژوهش آن است که با بررسی ذهنیت ها و عقاید مشارکت کنندگان، موانع تدوین استراتژی های کارکردی منابع انسانی در شرکت سایپا را شناسایی کنیم. در این پژوهش از روش شناسی کیو، به عنوان یکی از روش های آمیخته، استفاده شد. ...

 • عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری؛ مورد مطالعه: شرکت صدف پلاستیک سیما 

  رجب بیگی, مجتبی؛ رجب بیگی, مجتبی؛ فریدی خورشیدی, مریم؛ فریدی خورشیدی, مریم (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-07-22)
  در این پژوهش عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری بر اساس الگوی راجرز مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 351 توزیع کننده ی محصولات شرکت صدف پلاستیک سیما بود. با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای، 140 ...

 • تعیین کارایی مراکز و واحدهای پژوهشی تیم محور با رویکرد مدیریت دانش و استفاده از مدل CAF و DEA 

  میرفخرالدینی, سیدحیدر؛ میرفخرالدینی, سیدحیدر؛ شاکری, منصور؛ شاکری, منصور؛ شاکری, فاطمه؛ شاکری, فاطمه (دانشگاه شهید بهشتی, 2012-07-22)
  در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد، سعی بر آن شده است با ترکیب دو رویکرد کیفی و کمی در ارزیابی، مدل ارزیابی عمومی (CAF) و مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA)، جهت ارزیابی کارایی فنی مراکز پژوهشی بخش کشاورزی استان ...