دوره 2, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • تنگناها و راهکارهای کلان توسعه تکنولوژی در ایران 

  زاهدی, شمس السادات؛ زاهدی, شمس السادات؛ اسماعیلی, حمید امین؛ اسماعیلی, حمید امین؛ حاجی حسینی, حجت الله؛ حاجی حسینی, حجت الله؛ واعظی, حسن؛ واعظی, حسن (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-10-23)
  هدف از این مقاله، بررسی وضعیت موجود و مطلوب توسعه تکنولوژی در سطح کلان کشور از نگاه صاحبنظران و خبرگان حوزه تکنولوژی است. در بررسی وضعیت موجود تکنولوژی و توسعه آن، از دو دسته اطلاعات اسنادی موجود در بانک های اطلاعاتی داخلی ...

 • تبیین ابزار سنجش مدیر اختاپوس 

  نصر اصفهانی, علی؛ نصر اصفهانی, علی؛ نصر اصفهانی, مهدی؛ نصر اصفهانی, مهدی (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-10-23)
  یکی از وظایف اصلی مدیران، ایجاد زمینه ی مناسب برای انجام کارها به وسیله کارکنان است. عده ای از مدیران از واگذاری امور و تفویض برخی از اختیارات خود سرباز می زنند و از آن واهمه دارند. آنان می پندارند که چون مسؤولیت پذیرفته ...

 • بررسی رابطه تأمین نیاز به ابزارهای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با شایستگی ها و نقش های آنان در سازمان 

  اوتارخانی, علی؛ اوتارخانی, علی؛ علاءالدینی, امیراردلان؛ علاءالدینی, امیراردلان (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-10-23)
  در این پژوهش سعی شده است برای بررسی هر یک از متغیرهای تأمین نیاز افراد حرفه ای منابع انسانی به ابزارهای E- HRM ، شایستگی ها و نقش های آن ها مدلی ارائه شود. همچنین رابطه شایستگی ها (متغیر مستقل) و ایفای اثربخش نقش های آن ...

 • بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم های اطلاعات 

  قوچانی, فرخ؛ قوچانی, فرخ؛ بدری زاده, مریم؛ بدری زاده, مریم (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-10-23)
  چرا بسیاری از سازمان ها که از سیستم های اطلاعات شرکت های موفق استفاده می کنند به نتیجه لازم دست نمی یابند؟ چه عامل تأثیرگذاری وجود دارد که سبب موفقیت سیستم در یک سازمان می شود و در سازمان دیگر به شکست منتهی می شود. آیا ...

 • بررسی وضعیت موجود و مطلوب میزان کاربست مؤلفه های مدیریت فرانوگرا 

  طاهرپور, فاطمه؛ طاهرپور, فاطمه؛ رجایی پور, سعید؛ رجایی پور, سعید؛ جمشیدیان, عبدالرسول؛ جمشیدیان, عبدالرسول (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-10-23)
  از جمله نظریه های جدید که در پاسخ به کاستی های نظریه های سنتی و مدرن مدیریت و در پاسخگویی به نیازهای فزاینده و در حال تغییر سازمان ها و جامعه مطرح شده است، نظریه مدیریت فرا نوگرا است. در این پژوهش میزان کاربست مؤلفه های ...

 • بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر رضایت ارباب رجوع از سازمان های دولتی 

  محمدی فر, یوسف؛ محمدی فر, یوسف؛ موسی پور, نعمت الله؛ موسی پور, نعمت الله؛ دلانگیزان, سهراب؛ دلانگیزان, سهراب؛ احمدی, محمد؛ احمدی, محمد (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-10-23)
  این مقاله برگرفته از پژوهشی است که به بررسی متغیرهای مؤثر بر رضایت شهروندان خدمت گیرنده از خدمات دستگاه های دولتی می پردازد. رضایت مندی از متغیرهای مختلفی که به ابعاد کلان، میانی و خرد قابل تقسیم هستند، تأثیر می پذیرد؛ که ...

 • تبیین رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی به عنوان اهرم های ارتقاء اثربخشی تیمی 

  بختی, میلاد؛ بختی, میلاد؛ قلی پور, آرین؛ قلی پور, آرین؛ گودرزی, ساجد؛ گودرزی, ساجد (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-10-23)
  استفاده گسترده از تیم و دستیابی به اثربخشی تیمی از جمله مهم ترین هدف های امروزی به حساب می آید. در این راستا تبیین اهرم هایی برای اثربخش تر کردن تیم های کاری ضرورتی برای دستیابی به این هدف است. در این پژوهش سعی شده است که ...