دوره 2, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • الگوی مدیریت دولتی برای تحقق حاکمیت تراز چشم انداز 4141 

  رهنورد, فرج اله؛ رهنورد, فرج اله (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-10-23)
  کارایی و اثربخشی مدیریت دولتی در گرو تحکیم حلقه های ضعیف آن است. یکی از این حلقه های ضعیف در سازمان دولت، نبود الگوی بومی مدیریت دولتی است که برای پیاده سازی چشم انداز 1404 از قابلیت های سازگار با شرایط وضعی کشور برخوردار ...

 • تأملی بر فعالیت ها و نگرش های بازنشستگان دانشگاهی 

  مرتضوی, سعید؛ مرتضوی, سعید؛ شیرازی, علی؛ شیرازی, علی؛ مرتضوی, لیلا؛ مرتضوی, لیلا (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-10-23)
  هدف این مقاله، معرفی اجمالی اصلی ترین نظریه های بازنشستگی و دستیابی به وضعیت کاری و نگرش دانشگاهیان به پدیده بازنشستگی پس از بازنشسته شدن آن ها است. در این راستا، جامعه آماری، متشکل از 33 تن از استادان، دانشیاران و استادیاران ...

 • طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر الگوهای های مدیریت عملکرد سازمانی 

  رعنایی کردشولی, حبیب اله؛ رعنایی کردشولی, حبیب اله؛ سقاپور, آسیه؛ سقاپور, آسیه (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-10-23)
  یکی از کاستی های موجود در حوزه مدیریت عملکرد، نبودِ یکپارچگی و انسجام بین اجزای این نظام در سطوح مختلف سازمانی است و این مشکل به ویژه در زمینه ایجاد انسجام بین نظام های ارزشیابی عملکرد در سطح سازمانی و ارزشیابی عملکرد ...

 • معیارها و استانداردهای ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد 

  فیضی, طاهره؛ فیضی, طاهره؛ گرامی پور, مسعود؛ گرامی پور, مسعود (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-10-23)
  هدف از پژوهش حاضر تعیین معیارهای اصلی و فرعی و استانداردهای کیفی و نمره گذاری پایان نامه های مکتوب رشته های علوم رفتاری )مدیریت ، روانشناسی ، علوم تربیتی و جامعه شناسی( دانشگاه پیام نور است. 173 معیار ارزیابی پس از مطالعات ...