دوره 1, شماره 4

 

ارسال های اخیر

  • پیامدهای راهبرد کارآفرینی سازمانی در سازمانهای عمومی غیردولتی 

    رضوانی, مهران؛ رضوانی, مهران؛ یدالهی فارسی, جهانگیر؛ یدالهی فارسی, جهانگیر؛ واحد وحدت کار, مهدی؛ واحد وحدت کار, مهدی (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-04-21)
    سازمان های عمومی برای ارتقای میزان خدمات رسانی به مشتریان و حفظ جایگاه خود باید به تدوین و اجرای برنامه های راهبردی بپردازند. محور نظری پژوهش حاضر، بر راهبرد کارآفرینی سازمانی در سازمان های عمومی غیردولتی استوار است که در ...