دوره 1, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • الگوهای ذهنی خبرگان در مورد چالش های دولت افقی در ایران 

  دانایی فرد, حسن؛ دانایی فرد, حسن؛ جندقی, غلامرضا؛ جندقی, غلامرضا؛ الوانی, مهدی؛ الوانی, مهدی؛ نیک رفتار, طیبه؛ نیک رفتار, طیبه (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-10-23)
  دست نیافتن به اهداف سیاست های عمومی یکی از مسائل حال حاضر اکثر کشورهای در حال توسعه است، که دلیل اصلی آن ضعف دولت افقی است. بدین معنا که هماهنگی لازم بین سازمان ها در اجرای سیاست های عمومی وجود ندارد. نگرش ها و دیدگاه های ...

 • تأثیر سرمایه گذاری منابع انسانی بر مزیت رقابتی: نقش میانجی سرمایه انسانی 

  حاجی کریمی, عباسعلی؛ حاجی کریمی, عباسعلی؛ رحیمی, فرج الله؛ رحیمی, فرج الله (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-10-23)
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر سرمایه گذاری در منابع انسانی بر مزیت رقابتی و با لحاظ نمودن سرمایه انسانی به عنوان متغیر میانجی یا واسطه انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی شده و پس از اطمینان ...

 • طراحی و تبیین مدل تأثیر مدیریت تنوع بر تعهد سازمانی 

  حقیقی, محمدعلی؛ حقیقی, محمدعلی؛ جزنی, نسرین؛ جزنی, نسرین؛ قاسمی, محمد؛ قاسمی, محمد (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-10-23)
  هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل تأثیر مدیریت تنوع بر تعهد سازمانی با توجه به نقش ادراک کارکنان از عدالت سازمانی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارکنان شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان هستند که از این جامعه نمونه ...

 • ارزیابی شایستگی دانش محور در آموزش عالی 

  سهرابی, بابک؛ سهرابی, بابک؛ رئیسی وانانی, ایمان؛ رئیسی وانانی, ایمان؛ رسولی, هاتف؛ رسولی, هاتف (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-10-23)
  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان نهادهای تولید کننده دانش، از محوری ترین نهادهای اجتماعی در حوزه مدیریت دانش به شمار می آیند. در این مقاله تلاش شده است تا به ارائه مدلی کاربردی که در برگیرنده شاخص های مهم و معتبر ...

 • تبیین رابطه بین فناوری اطلاعات و درجه تحقق سازمان یادگیرنده 

  رهنورد آهن, فرج اله؛ رهنورد آهن, فرج اله؛ زارعپور نصیرآبادی, فضل اله؛ زارعپور نصیرآبادی, فضل اله؛ حافظی, شهرام؛ حافظی, شهرام (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-10-23)
  امروز برای اینکه یک سازمان در محیط رقابتی کسب و کار باقی بماند، باید نرخ یادگیریش برابر یا بیشتر از نرخ تغییرات محیطی باشد. این پیش نیاز به تصور سازمان یادگیرنده انجامیده است. در این میان بررسی ارتباط بین ابعاد سازمان ...

 • ارزیابی میدانی مدل تعالی سازمانی EFQM به عنوان یکچارچوب مدیریت کیفیت فراگیر 

  شمس, غلامرضا؛ شمس, غلامرضا؛ بو- لوسار, کارلوس؛ بو- لوسار, کارلوس (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-10-23)
  امروزه مدل های جایزه کیفیت مانند جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج (MBNQA) و بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) به عنوان راهنمای اجرای مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) مورد استفاده تعداد زیادی از سازمان ها است. با این وجود، تعداد تحقیقات ...