دوره 10, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • طراحی و اعتبار یابی نشاط سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی با رویکرد اکتشافی 

  بیانی, مریم؛ شجاعی, سامره؛ مستقیمی, محمود رضا؛ دیده خانی, حسین (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-09-23)
  هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی نشاط سازمانی براساس مؤلفه‌های ارزش‌های اسلامی بارویکردآمیخته در دانشگاه آزاداسلامی شمال کشوراست.جامعه آماری ‌کارکنان دانشگاه آزاداسلامی شمال کشور می باشد. روش تحقیق از نوع ترکیی است.در این ...

 • ارائه مدلی در زمینه تاثیر عوامل مدیریت دولتی نوین بر توسعه مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران 

  دولتشاه, علی؛ دولتشاه, علی؛ قربانحسینی, مسعود؛ قربانحسینی, مسعود (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-09-23)
  هدف: امروزه با بکارگیری شیوه‌های صحیح مدیریت دولتی نوین، مدیران فعال در مناطق صنعتی به دنبال فراهم نمودن بسترهای لازم برای رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی می‌باشند. لذا پژوهش حاضر به تاثیر عوامل مدیریت دولتی نوین بر توسعه ...

 • عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی و راهکارهایی برای رفع آن (موردمطالعه: سازمان‌های دولتی استان کرمانشاه) 

  محمدی فر, یوسف؛ محمدی فر, یوسف؛ سلیمانی, معین؛ سلیمانی, معین (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-09-23)
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی سازمان‌های اداری (دولتی) استان کرمانشاه و ارائه راهکارهای بهبود آن انجام شد.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: رویکرد حاکم بر پژوهش، آمیخته از نوع متوالی- ...

 • واکاوی پیشایندهای طرد و روابط آنها در سازمانی دولتی 

  عسکری زاده, زهرا؛ عسکری زاده, زهرا؛ هادوی نژاد, مصطفی؛ هادوی نژاد, مصطفی (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-09-23)
  هدف این مطالعة موردی، کاوش پیشایندهای طرد سازمانی و روابط سلسله­ مراتبی آنها در قالب یک مدل ساختاری تفسیری در سازمانی دولتی بود. به این منظور، پس از مطالعة ادبیات پژوهش و شناسایی پیشایندهای یادشده و گنجاندن آنها در پرسشنامة ...

 • طراحی چارچوب حاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات 

  رهنورد, فرج اله؛ رهنورد, فرج اله؛ سیحون, علیرضا؛ سیحون, علیرضا؛ مرتضوی, مهدی؛ مرتضوی, مهدی؛ طاهر پور کلانتری, حبیب اله؛ طاهر پور کلانتری, حبیب اله (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-09-23)
  هدف: نظر به اهمیت حاکمیت­الکترونیک به عنوان یکی از مباحث کلیدی در خط­مشی­گذاری، و خلاء مطالعات و پژوهش­های نظری مرتبط در­ایران، هدف این پژوهش دست­یابی به چارچوب استقرار حاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات است.روش ...

 • مدلی برای برندسازی سامانه منابع انسانی با رویکرد داده بنیاد 

  بیگ, مینا؛ بیگ, مینا؛ رحمان سرشت, حسین؛ رحمان سرشت, حسین؛ شریف زاده, فتاح؛ شریف زاده, فتاح؛ حسینی گل افشانی, سید احمد؛ حسینی گل افشانی, سید احمد (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-09-23)
  این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به­کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام شده است. جهت جمع­آوری داده­ها، به بررسی ادبیات ارائه شده در بحث­های برند کارکنان، برند کارفرما و برند منابع انسانی، بررسی 20 شرکت اوّل در لیست ...

 • مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی: رهیافت فراترکیب 

  حاتمی, سکینه؛ حاتمی, سکینه؛ سیدنقوی, میرعلی؛ سیدنقوی, میرعلی؛ الوانی, سید مهدی؛ الوانی, سید مهدی؛ حسین پور, داوود؛ حسین پور, داوود (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-09-23)
  چکیدههدف: امروزه افزایش انتظارات اجتماعی کارکنان و فشارها حتی از بیرون سازمان (عموم و رسانه ها)  بر شدت توجه مدیران منابع انسانی به مسئولیت های اجتماعی افزوده است. از این رو هدف این پژوهش، شناسایی مسئولیت های اجتماعی مدیریت ...

 • طراحی و تبیین مدل پیش بینی کننده رفتار، مبتنی بر تعاملات ادراکی رهبر – پیرو در موقعیت تهدید اختیار و کنترل شغلی (با رویکرد حفاظت از منابع) 

  حمیدیان, محمد؛ حمیدیان, محمد؛ هادیزاده مقدم, اکرم؛ هادیزاده مقدم, اکرم؛ طبرسا, غلامعلی؛ طبرسا, غلامعلی؛ رضائیان, علی؛ رضائیان, علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-09-23)
  هدف: هدف این مطالعه، ارائه مدلی جهت پیش­بینی رفتارِ کارکنان سازمان­ها در موقعیت­هایی است، که از یک سو می­پندارند، آن موقعیت تهدیدی برای اختیار و کنترل شغلی­شان است و از سوی دیگر در معرض ادراکات مختلفی از ادراکِ سرپرست خود ...