دوره 11, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • ارائه الگوی سرمایه اجتماعی کارآفرینانه با تاکید بر مسئولیت‌ اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان 

  اسفندیاری پلنگ, عقیل؛ سمیعی, روح الله؛ عباسی, ابراهیم؛ مستقیمی, محمودرضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-03-20)
  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی سرمایه اجتماعی کارآفرینانه با تاکید بر مسئولیت‌ اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان انجام پذیرفت. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی - توسعه‌ای و از نظر روش گردآوری داده‌ها آمیخته از نوع ...

 • طراحی الگوی مدیریت عملکرد صنعت بیمه ایران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (GT) 

  اصغرزاده, مهنوش؛ مهرآرا, اسداله؛ طبری, مجتبی (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-03-20)
  هدف: بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها، نیروی عظیم هم‌افزایی ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد، توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. لذا هدف اصلی این پژوهش «طراحی الگوی مدیریت عملکرد صنعت بیمه ایران ...

 • ارائه الگوی ریسک های منابع انسانی 

  کریمی, رجا؛ کریمی, رجا؛ اعتباریان, اکبر؛ اعتباریان, اکبر؛ سلطانی, ایرج؛ سلطانی, ایرج (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-03-20)
  هدف: هدف تحقیق حاضر شناسایی ریسک های منابع انسانی است که در شرکت نیمه دولتی سرمایه گذاری و توسعه صنعت سیمان(سیدکو)، انجام شد.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: ابتدا با استفاده از روش فراترکیب به بررسی عمیق مطالعات کیفی انجام شده ...

 • تاثیر رهبری استبدادی بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش مبادله رهبر و فاصله قدرت 

  رجبی فرجاد, حاجیه؛ رجبی فرجاد, حاجیه؛ منشی, گلناز؛ منشی, گلناز (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-03-20)
  هدف: مطالعه حاضر با هدف پاسخگویی به سؤال اصلی پژوهش مبنی بر اینکه رهبری استبدادی چه تأثیری بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش مبادله رهبر و فاصله قدرت دارد، انجام شد.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر هدف جزو پژوهش­های ...

 • فراترکیب مدل یکپارچه مدیریت استعداد 

  کوهی خور, محمد؛ کوهی خور, محمد؛ کمالیان, امین رضا؛ کمالیان, امین رضا؛ یعقوبی, نورمحمد؛ یعقوبی, نورمحمد؛ پورعزت, علی اصغر؛ پورعزت, علی اصغر (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-03-20)
  هدف: در رکود اقتصادی اخیر، تقاضاهای زیادی برای جلب استعدادها وجود دارد و اغلب سازمان‌ها از سیستم مدیریت استعداد برای ایجاد مزیت رقابتی استفاده می‌کنند. فقدان فراگرد مدیریت یکپارچه استعداد به­منزله رویکرد راهبردی به هدردهی ...

 • الگوهای ذهنی مدیران سازمان‌های دولتی در رابطه با عوامل پیش‌برنده فراموشی سازمانی با روش کیو 

  شاکر اردکانی, محمد؛ شاکر اردکانی, محمد؛ صابری, عطیه؛ صابری, عطیه؛ ملک زاده, غلامرضا؛ ملک زاده, غلامرضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-03-20)
  هدف: به‌منظور رهایی از فناوری قدیمی، شرکت­ها باید دانش قدیمی را فراموش کنند. فراموشی سازمانی راهی برای ازبین‌بردن دانش منسوخ در شرکت­ها است و می­تواند به توانایی یک شرکت برای نوآوری منجر شود و حتی به‌طور مستقیم بر بقای ...

 • تاملی بر تعامل بوروکراسی و دموکراسی: مطالعه ای در بین اعضای هیات علمی دانشگاهها 

  مهرگان, فرهاد؛ مهرگان, فرهاد؛ فقیهی, ابوالحسن؛ فقیهی, ابوالحسن؛ میرسپاسی, ناصر؛ میرسپاسی, ناصر (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-03-20)
  هدف: در این مطالعه هدف اصلی بررسی ویژگیهای ساختاری بوروکراسی و شناسایی کارکردهای آن جهت اسقرار یک نظام دموکراتیک است.طراحی/ روش­شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی، از نظر ماهیت و روش، توصیفی و از نظر نوع داده­ها ...

 • طراحی و اعتبارسنجی سنجه اندازه گیری ادراک شهروندان از سیاست زدگی اداره امور عمومی 

  مصطفی زاده, معصومه؛ مصطفی زاده, معصومه؛ دانایی فرد, حسن؛ دانایی فرد, حسن؛ یزدانی, حمیدرضا؛ یزدانی, حمیدرضا؛ امیری, علی نقی؛ امیری, علی نقی (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-03-20)
  هدف: هدف از انجام مطالعه حاضر طراحی و اعتبار سنجی سنجه ای برای اندازه گیری میزان سیاست زدگی اداره امور عمومی است و محقق بر اساس مدل سیاست زدگی از منظر شهروندان، این پژوهش را انجام داده است.طراحی/روش شناسی/ رویکرد: با استفاده ...

 • سلامت روحی-روانی کارکنان در ایران؛ مورد مطالعه: صنعت بانکداری و پرداخت ‏الکترونیک 

  گلچین, ارمین؛ گلچین, ارمین؛ هادیزاده مقدم, اکرم؛ هادیزاده مقدم, اکرم؛ امیرخانی, طیبه؛ امیرخانی, طیبه؛ طبرسا, غلامعلی؛ طبرسا, غلامعلی (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-03-20)
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی ابعاد تشکیل‌دهنده سلامت روحی ـ روانی کارکنان در ایران است.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: در این راستا شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت الکترونیک به‌عنوان جامعه هدف انتخاب شدند. به این ترتیب که با ...