دوره 10, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • بررسی رابطه بین بهینه‌سازی منابع انسانی با چابکی سازمانی و نقش واسطه‌ای عدالت سازمانی (موردمطالعه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش) 

  یارمحمدی, زکریا؛ یارمحمدی, زکریا؛ پورکیانی, مسعود؛ پورکیانی, مسعود؛ سلاجقه, سنجر؛ سلاجقه, سنجر؛ شیخی, ایوب؛ شیخی, ایوب؛ صیادی, سعید؛ صیادی, سعید (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-06-22)
  هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین بهینه‌سازی منابع انسانی و رابطه آن با چابکی سازمانی و نقش واسطه عدالت سازمانی، انجام گرفت.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت توصیفی از نوع ...

 • بررسی عوامل موثر بر پنهان سازی دانش با تاکید بر طردشدگی 

  کمالی پور, ناصر؛ کمالی پور, ناصر؛ شجاعی, سامره؛ شجاعی, سامره؛ سمیعی, روح اله؛ سمیعی, روح اله؛ آزما, فریدون؛ آزما, فریدون (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-06-22)
  هدف: هدف این تحقیق  بررسی عوامل موثر بر پنهان‌سازی دانش با تأکید بر طردشدگی درمحیط کاردرسازمان  تامین اجتماعی استان‌های شمال  کشور، بوده است.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: در این تحقیق در راند اول، نظرات شش خبره و در راند دوم ...

 • خوانشی استعاری از پدیده بی حسی سازمانی در سازمان‌های دولتی: واکاوی راهبردها و پیامدها 

  خمش آیا, احمد؛ خمش آیا, احمد؛ شیری, اردشیر؛ شیری, اردشیر؛ یاسینی, علی؛ یاسینی, علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-06-22)
  پژوهشِ حاضر با هدف درک بهتر مفهوم بی­حسی سازمانی و شناسایی راهبردها و پیامدهای آن در سازمان­های دولتی صورت گرفته است. روش بکار رفته در پژوهش، روش آمیخته بوده است. روش­های آمیخته دارای دو بخش کیفی و کمی هستند. بخش کیفی با ...

 • طراحی چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی کارآفرین‌محور در بخش دولتی 

  حسن زاده, حسن؛ حسن زاده, حسن؛ میرسپاسی, ناصر؛ میرسپاسی, ناصر؛ فقیهی, ابوالحسن؛ فقیهی, ابوالحسن؛ نجف بیگی, رضا؛ نجف بیگی, رضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-06-22)
  ایجاد و تقویت کارآفرینی در هر سازمانی با نظام مدیریت منابع انسانی آن سازمان ارتباط تنگاتنگی دارد و همچنین سیاستهای نظام مدیریت منابع انسانی به تنهایی نمی‌تواند زمینه ساز ایجاد و تقویت کارآفرینی گردد بلکه تابع عوامل محیطی ...

 • طراحی مدل ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی کشور با رویکرد رعایت اصول اخلاقی 

  واعظی, سیدکمال؛ واعظی, سیدکمال؛ عفری, علی؛ عفری, علی؛ نرگسیان, عباس؛ نرگسیان, عباس؛ شمس, عبدالحمید؛ شمس, عبدالحمید (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-06-22)
  هدف: امروزه توجه بسیار کمی به رعایت اصول اخلاقی در بسیاری از سازمان ها و از جمله نظام مالیاتی کشور صورت می گیرد،  در این پژوهش، سعی خواهد شد تا از دریچه رعایت اصول اخلاقی و عرفی جامعه، به شناسایی، دسته بندی و وزن دهی شاخص ...

 • تأثیر اندوه مقایسه بر سایش اجتماعی با میانجی‌گری حسادت خاموش 

  علوی متین, فاطمه؛ علوی متین, فاطمه؛ دامغانیان, حسین؛ دامغانیان, حسین؛ رستگار, عباسعلی؛ رستگار, عباسعلی (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-06-22)
  هدف از انجام این پژوهش، تعیین تأثیر اندوه ناشی از مقایسه‌های اجتماعی نامطلوب  بر سایش اجتماعی همکار بود. جامعه آماری این پژوهش 249 نفر از کارکنان قراردادی واحدهای منتخب پردیس مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه بود. این واحدها به ...

 • شناخت شرایط مؤثر محیطی در ارزشیابی عملکرد وزیران با روش فراترکیب 

  سیدی, سیدمحمدرضا؛ سیدی, سیدمحمدرضا؛ دانایی‌فرد, حسن؛ دانایی‌فرد, حسن؛ گنجعلی, اسدالله؛ گنجعلی, اسدالله؛ خائف الهی, احمدعلی؛ خائف الهی, احمدعلی (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-06-22)
  اگرچه مدیریت دولتی در دهه‌های اخیر بر مفهوم پیچیده عملکرد و ارزشیابی آن، تمرکز کرده اما هم‌زمان وزیران و وزارت‌خانه‌هایشان را نادیده گرفته است تاجایی‌که ادعا می‌شود مطالعه وزیران در دوران طفولیت است. اهمیت ارزشیابی عملکرد ...

 • مقایسه‌ی تاثیر دو سبک رهبری تحول‌گرا و تسهیم‌شده بر روی خلاقیت تیمی با نقش میانجی اشتراک‌گذاری دانش 

  عالی, احمد؛ عالی, احمد؛ زاهدی, شمس السادات؛ زاهدی, شمس السادات (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-06-22)
  هدف: پیچیدگی جوامع امروزی و فضای رقابتی حاکم بر دنیای کسب و کار موجب گردیده است که سازمان‌ها به دنبال روش‌هایی باشند که برای آنها مزیت رقابتی به ارمغان آورد. سازمان‌هایی که تکنولوژی‌محور هستند، برای ارتقاء جایگاه خویش به ...

 • آسیب‌شناسی و مدل سازی تأثیر مؤلفه های فرهنگی محیط نهادی بر عملکرد ابرپروژه های زیرساختی ایران 

  حاجی علیخانی, محمدرضا؛ حاجی علیخانی, محمدرضا؛ عزیزی, مجتبی؛ عزیزی, مجتبی؛ صبحیه, محمدحسین؛ صبحیه, محمدحسین؛ مرتضوی, مهدی؛ مرتضوی, مهدی (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-06-22)
  ابرپروژه­ها اهمیت زیادی در رشد اقتصادی کشورها دارند، ولی با کاستی­های متعددی مانند تاخیر، افزایش هزینه، شکست مالی، تاثیر منفی بر محیط زیست و جامعه اطراف روبرو هستند. یکی از دلایل بنیادی عملکرد ضعیف ابرپروژه‌ها، تاثیر منفی ...