مرور دوره 9, شماره 3 بر اساس عنوان

 • ارائه مدل بومی رفتار شهروندی سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

  عالم تبریز, اصغر؛ عالم تبریز, اصغر؛ عالم تبریز, اکبر؛ عالم تبریز, اکبر؛ حسن پور, محمد؛ حسن پور, محمد؛ زارعی, مصطفی؛ زارعی, مصطفی (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-05-22)
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل بومی رفتار شهروندی سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طراحی شده است. پژوهش از حیث هدف، کاربردی توسعه ای و به لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات، پیمایشی می­باشد. جامعه آماری پژوهش تعداد 1112 نفر از ...

 • بررسی عوامل سازمانی موثر بر مدیریت پژوهش و فناوری در ایران 

  تراب زاده, محمد صادق؛ تراب زاده, محمد صادق؛ سجادیه, علیرضا؛ سجادیه, علیرضا؛ حجازی فر, سعید؛ حجازی فر, سعید (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-05-22)
  ی شک در دنیای کنونی یکی از مولفه‌های مهم در عرصه‌ی اقتدار ملی و بین‌المللی کشورها علم و فناوری بوده و هست. اهمیت این مساله در مورد ایران با توجه به محوریت آن در جهان اسلام و مقابله با استکبار جهانی دوچندان می نماید. لذا ...

 • تحلیل ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات عمومی الکترونیکی نوآورانه در ایران 

  اصلی پور, حسین؛ اصلی پور, حسین؛ زرگر, محمدرضا؛ زرگر, محمدرضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-05-22)
  علی‌رغم مزایای متعدد پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، خدمات الکترونیکی از پذیرش اندکی در میان شهروندان برخوردار است که این مسأله با افزایش فاصله از مرکز حاکمیت نیز تشدید می‌گردد. اهمیت توجه به ...

 • شرایط ایجاد دلبستگی کارکنان در سازمان‌های دولتی با استفاده از الگو‌سازی فازی 

  رنجبریان, رسول؛ رنجبریان, رسول؛ جزنی, نسرین؛ جزنی, نسرین؛ معمارزاده طهران, غلامرضا؛ معمارزاده طهران, غلامرضا؛ محتشمی, علی؛ محتشمی, علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-05-22)
  هدف اصلی این پژوهش ، طراحی الگویی برای دلبستگی کارکنان در بخش دولتی ایران بود. پژوهش حاضر به‌صورت پژوهش ترکیبی (کیفی – کمّی) انجام‌شده است. بر این اساس در بخش اول پژوهش به‌منظور ارائه الگوی جامع از دلبستگی کارکنان، از روش ...

 • شناسایی شاخص های جذب ، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی مستعد در صنعت بانکداری 

  رضاییان, علی؛ رضاییان, علی؛ کاظم صداعی, مریم؛ کاظم صداعی, مریم؛ قره چه, منیژه؛ قره چه, منیژه؛ حاجی کریمی, عباسعلی؛ حاجی کریمی, عباسعلی (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-05-22)
  امروزه اهمیت نیروی انسانی به عنوان کارکنان دانشی و مستعد بر کسی پوشیده نیست، به ویژه در سازمان­های خدماتی مثل بانک­ها اهمیت مضاعفی پیدا می­کند. جذب و نگهداشت این منابع حیاتی امری حیاتی برای سازمان محسوب می­شود هدف پژوهش ...

 • شناسایی و اولویت بندی مولفه های سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی 

  صیدزاده, حیدر؛ صیدزاده, حیدر؛ حکاک, محمد؛ حکاک, محمد؛ سپهوند, رضا؛ سپهوند, رضا؛ وحدتی, حجت اله؛ وحدتی, حجت اله (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-05-22)
  تحقیق حاضر با هدف شناسایی و رتبه ­بندی مولفه ­های سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، اجرا شد. برای این منظور، از روش تحقیق آمیخته (کمی و کیفی) استفاده شد. در بعد کیفی، با بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق و مصاحبه ...

 • کاوشی در روش اجتهادی و کاربست آن در مدیریت اسلامی 

  منطقی, محسن؛ منطقی, محسن (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-05-22)
  در سالیان اخیر برخی از اندیشمندان مدیریت اسلامی، در آثار خود، خواهان استفاده از روش اجتهاد هستند. این تحقیق، تلاش دارد، تصویر جامعی از مفهوم اجتهاد و به کارگیری آن به عنوان یک روش تحقیق، در دانش مدیریت ارائه کند. روش اجتهاد ...