دوره 9, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • سنجش میزان استقرار نظام شایسته سالاری در سازمان های دولتی شهر تهران و شناسایی عوامل موثر بر آن 

  زارعی, سمیه؛ زارعی, سمیه (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-03-21)
  چکیدههدف پژوهش حاضر سنجش میزان استقرار نظام شایسته سالاری در سازمان های دولتی شهر تهران و شناسایی عوامل مؤثر بر آن است. از نظر فلسفی، این پژوهش از نوع پژوهش­هایی با فلسفه اثبات گرایانه است. استراتژی­های پژوهش در قالب ...

 • بررسی رابطه میان سبک های دلبستگی، رفتار کاوشگرانه و ریسک پذیری 

  قلی پور, ارین؛ قلی پور, ارین؛ رئیسی فر, کامیار؛ رئیسی فر, کامیار؛ اخوان انوری, محمدرضا؛ اخوان انوری, محمدرضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-03-21)
  چکیده 1یکی از متغیرهای شخصیتی، ریسک پذیری است که هم به عنوان یک ویژگی کارآفرینان و همبه عنوان ضرورتی برای برخی از مشاغل در درون سازمان، اهمیت زیادی یافته است؛ ازاین رو یافتنمتغیرهای رفتاری مرتبط با آن، سازمان ها را در ...

 • تبیین رابطه بین ادراک کارکنان از ارگونومی سازمانی و کیفیت ارائه خدمات اداری 

  مرتضوی, مهدی؛ مرتضوی, مهدی؛ شرعی, زهره؛ شرعی, زهره؛ مالکی, محمدرضا؛ مالکی, محمدرضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-03-21)
  بی توجهی به ملاحظات ارگونومی در محیط کار، هزینه های هنگفتی را هم برای کارکنان و هم برایکارفرما و مدیر بهوجود می آورد و باعث کاهش کیفیت و بهره وری می شود . کیفیت ددمات، ارتطانزدیکی با رضایت مشتری دارد. در این راستا پژوهش ...

 • تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر سکوت کارکنان با نقش میانجی درک از حمایت سازمانی 

  حسن زاده پسیخانی, محمدصادق؛ حسن زاده پسیخانی, محمدصادق؛ حسن زاده ثمرین, تورج؛ حسن زاده ثمرین, تورج؛ فنون حسنی, بهناز؛ فنون حسنی, بهناز (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-03-21)
  چکیده:از جمله عوامل مهمی که سبب می شود کارکنان بر سکوت خود غلبه کرده و در محیط کار مشارکت داشته باشند جو اخلاقی سازمانمی باشد. سازمانهایی که ارزشهای اخلاقی را ارتقا می دهند و به رفاه و آسایش کارکنان خود اهمیت می دهند موجب ...

 • جایگاه دانش سیاسی و مدیریت در علوم حکمرانی 

  میر احمدی, منصور؛ میر احمدی, منصور؛ میر احمدی, علی؛ میر احمدی, علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-03-21)
  چکیده 1دانش سیاسی و مدیریت در منظومه علوم حکمرانی از جایگاه ویژه ای نسبت به سیاست گذاریعمومی ناظر به انسان، جامعه و محیط زیست برخوردار هستند. دانش سیاسی تأمین کننده گزاره هایدانشی سیاست گذاری عمومی در سطح حاکمیتی و مدیریت ...

 • نقش میانجی تناسب فرد-سازمان و تناسب فرد-شغل در رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای انحرافی 

  مرادی, مرتضی؛ مرادی, مرتضی؛ حکیمی, ایمان؛ حکیمی, ایمان (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-03-21)
  تناسب فرد-شغل و فرد-سازمان یکی از موضوعات مهم در حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی است و اگر این امر در مورد افراد شاغل در سازمان­ها رعایت شود، عملکرد نیروی انسانی افزایش خواهد یافت. از طرفی عادلانه رفتار کردن در سازمان، ...

 • دستورکار خط مشی های اصلاح نظام اداری در ایران 

  ابوالحسنی رنجبر, احمد؛ ابوالحسنی رنجبر, احمد؛ دانش فرد, کرم اله؛ دانش فرد, کرم اله؛ فقیهی, ابوالحسن؛ فقیهی, ابوالحسن (دانشگاه شهید بهشتی, 2018-03-21)
  این پژوهش با هدف ارائه الگوی دستورکار خط­ مشی­ های اصلاح نظام اداری در ایران و با استفاده از نظریه داده­ بنیاد انجام شده است. 16 مصاحبه با خبرگان ادبیات موضوع انجام شد. داده­ ها توسط کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و ...