دوره 8, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • بررسی نقش فرهنگ یادگیری سازمانی در توانمندسازی کارکنان با میانجی‌گری انتقال دانش ضمنی 

  محمدی, مرتضی؛ محمدی, مرتضی؛ سهرابی, طهمورث؛ سهرابی, طهمورث (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-11-22)
  امروزه نیروی انسانی به‌عنوان یک دارایی باارزش و محوری برای سازمان‌ها نگریسته می‌شود. سازمان‌ها به‌منظور کسب سطح بالاتری از عملکرد و موفقیت همواره به دنبال بهره‌گیری حداکثری از این دارایی ارزشمند سازمانی هستند. ازاین‌رو؛ ...

 • تأثیر معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر انگیزش کارکنان برای مشارکت در تعیین هدف و عملکرد شغلی 

  خلیلی پور, حاتم؛ خلیلی پور, حاتم؛ نداف, مهدی؛ نداف, مهدی؛ سینایی, حسن علی؛ سینایی, حسن علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-11-22)
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر انگیزش درونی و بیرونی برای مشارکت در تعیین هدف و عملکرد شغلی کارکنان بخش دولتی است. روش پژوهش از نظر نحوه گردآوری داده­ها، توصیفی ـ همبستگی است. به‌منظور ...

 • بازشناسی مفهوم عملکرد در اندیشه قرآنی: با تأکید بر رویکرد سازمانی 

  مسعودی پور, سعید؛ مسعودی پور, سعید؛ مصلح, عرفان؛ مصلح, عرفان (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-11-22)
  چکیده     کلیدی­ترین مفهوم در حوزه مدیریت و ارزیابی عملکرد، شناخت چیستی عملکرد است که در غرب، حاکمیت اندیشه پراگماتیسم به این حوزه کاملاً مشهود است. در این مطالعه تلاش شده است تا از منظر اسلامی مدلی برای تبیین مفهوم عملکرد ...

 • تحلیل پویایی های فردی مقاومت در برابرکاربست فنّاوری اطلاعات در سازمان 

  هادوی نژاد, مصطفی؛ هادوی نژاد, مصطفی؛ عظیمی, زهرا؛ عظیمی, زهرا (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-11-22)
  این پژوهش با هدف تدوین و آزمون مدل عوامل فردی مؤثر در مقاومت در برابر استفاده از فنّاوری اطلاعات در سازمان‌های اجرایی رفسنجان انجام شده است. برای انجام پژوهش، پرسشنامه‌هایی برای سنجش متغیرها تهیه و پس از اطمینان از روایی ...

 • بررسی تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب و اندازه دولت بر شاخص فساد در کشورهای گروه بریکس و ایران 

  فدایی, مهدی؛ فدایی, مهدی؛ غفاری, سعید؛ غفاری, سعید (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-11-22)
  چکیده     هیچ منطقه یا کشوری در جهان مصون از خسارت فساد نیست. فساد بر رشد تولید ناخالص داخلی، نابرابری درآمد و فقر، توسعه انسانی و برآورد سلامت و به‌طورکلی کیفیت حکومت اثرات منفی دارد و موجب کاهش آهنگ رشد اقتصادی می­شود. ...

 • طراحی چارچوبی برای انتخاب آمیخته ابزارهای خط‌مشی عمومی (مورد مطالعه: آموزش و پرورش) 

  فانی, علی اصغر؛ فانی, علی اصغر؛ قربانلو, محسن؛ قربانلو, محسن؛ دانایی فرد, حسن؛ دانایی فرد, حسن؛ دلخواه, جلیل؛ دلخواه, جلیل (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-11-22)
  پژوهش حاضر با هدف طراحی چارچوبی برای انتخاب آمیخته ابزارهای خط­مشی عمومی در آموزش و پرورش انجام شده است. در این پژوهش از روش مطالعه کتابخانه‌ای برای شناسایی و استخراج عوامل مؤثر بر انتخاب آمیخته ابزارهای اجرایی خط‌مشی عمومی ...

 • تبیین ‌و ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر بُعد سیاسی نظام اداری ایران 

  محمدی, حامد؛ محمدی, حامد؛ الوانی, سید مهدی؛ الوانی, سید مهدی؛ معمار زاده تهرانی, غلام رضا؛ معمار زاده تهرانی, غلام رضا؛ حمیدی, ناصر؛ حمیدی, ناصر (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-11-22)
  هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین و سنجش مؤلفه‌های مؤثر بر بُعد سیاسی نظام اداری ایران است. در همین راستا، بُعد سیاسی نظام اداری ایران از طریق شش مؤلفه، شامل پاسخگویی، ترویج جامعه‌پذیری سیاسی، ارتقای حاکمیت کثرت‌گرا، ارتقای سلامت ...