مرور چشم انداز مدیریت دولتی بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 381

 • پیامدهای راهبرد کارآفرینی سازمانی در سازمانهای عمومی غیردولتی 

  رضوانی, مهران؛ رضوانی, مهران؛ یدالهی فارسی, جهانگیر؛ یدالهی فارسی, جهانگیر؛ واحد وحدت کار, مهدی؛ واحد وحدت کار, مهدی (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-04-21)
  سازمان های عمومی برای ارتقای میزان خدمات رسانی به مشتریان و حفظ جایگاه خود باید به تدوین و اجرای برنامه های راهبردی بپردازند. محور نظری پژوهش حاضر، بر راهبرد کارآفرینی سازمانی در سازمان های عمومی غیردولتی استوار است که در ...

 • الگوهای ذهنی خبرگان در مورد چالش های دولت افقی در ایران 

  دانایی فرد, حسن؛ دانایی فرد, حسن؛ جندقی, غلامرضا؛ جندقی, غلامرضا؛ الوانی, مهدی؛ الوانی, مهدی؛ نیک رفتار, طیبه؛ نیک رفتار, طیبه (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-10-23)
  دست نیافتن به اهداف سیاست های عمومی یکی از مسائل حال حاضر اکثر کشورهای در حال توسعه است، که دلیل اصلی آن ضعف دولت افقی است. بدین معنا که هماهنگی لازم بین سازمان ها در اجرای سیاست های عمومی وجود ندارد. نگرش ها و دیدگاه های ...

 • تبیین رابطه بین فناوری اطلاعات و درجه تحقق سازمان یادگیرنده 

  رهنورد آهن, فرج اله؛ رهنورد آهن, فرج اله؛ زارعپور نصیرآبادی, فضل اله؛ زارعپور نصیرآبادی, فضل اله؛ حافظی, شهرام؛ حافظی, شهرام (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-10-23)
  امروز برای اینکه یک سازمان در محیط رقابتی کسب و کار باقی بماند، باید نرخ یادگیریش برابر یا بیشتر از نرخ تغییرات محیطی باشد. این پیش نیاز به تصور سازمان یادگیرنده انجامیده است. در این میان بررسی ارتباط بین ابعاد سازمان ...

 • ارزیابی شایستگی دانش محور در آموزش عالی 

  سهرابی, بابک؛ سهرابی, بابک؛ رئیسی وانانی, ایمان؛ رئیسی وانانی, ایمان؛ رسولی, هاتف؛ رسولی, هاتف (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-10-23)
  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان نهادهای تولید کننده دانش، از محوری ترین نهادهای اجتماعی در حوزه مدیریت دانش به شمار می آیند. در این مقاله تلاش شده است تا به ارائه مدلی کاربردی که در برگیرنده شاخص های مهم و معتبر ...

 • طراحی و تبیین مدل تأثیر مدیریت تنوع بر تعهد سازمانی 

  حقیقی, محمدعلی؛ حقیقی, محمدعلی؛ جزنی, نسرین؛ جزنی, نسرین؛ قاسمی, محمد؛ قاسمی, محمد (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-10-23)
  هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل تأثیر مدیریت تنوع بر تعهد سازمانی با توجه به نقش ادراک کارکنان از عدالت سازمانی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارکنان شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان هستند که از این جامعه نمونه ...

 • ارزیابی میدانی مدل تعالی سازمانی EFQM به عنوان یکچارچوب مدیریت کیفیت فراگیر 

  شمس, غلامرضا؛ شمس, غلامرضا؛ بو- لوسار, کارلوس؛ بو- لوسار, کارلوس (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-10-23)
  امروزه مدل های جایزه کیفیت مانند جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج (MBNQA) و بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) به عنوان راهنمای اجرای مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) مورد استفاده تعداد زیادی از سازمان ها است. با این وجود، تعداد تحقیقات ...

 • تأثیر سرمایه گذاری منابع انسانی بر مزیت رقابتی: نقش میانجی سرمایه انسانی 

  حاجی کریمی, عباسعلی؛ حاجی کریمی, عباسعلی؛ رحیمی, فرج الله؛ رحیمی, فرج الله (دانشگاه شهید بهشتی, 2010-10-23)
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر سرمایه گذاری در منابع انسانی بر مزیت رقابتی و با لحاظ نمودن سرمایه انسانی به عنوان متغیر میانجی یا واسطه انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی شده و پس از اطمینان ...

 • بررسی رابطه بین عجین شدن با کار بر ریژگی های رفتاری 

  سید جوادین, سیدرضا؛ سید جوادین, سیدرضا؛ نرگسیان, عباس؛ نرگسیان, عباس؛ باباشاهی, جبار؛ باباشاهی, جبار (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-02-20)
  مشاغلی مانند پزشکی و پرستاری به لحاظ حجم کار زیاد و الزام ناشی از صرف ساعات متعدد در شغل، بر متصدیان شان فشارهای زیادی را وارد می سازند. حضور و اشتغال مداوم پرستاران در بیمارستان ها، درمانگاه ها و سایر مراکز درمانی از منظر ...

 • بررسی رابطه حمایت سازمانی ادارک شده با تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت 

  دعایی, حبیب الله؛ دعایی, حبیب الله؛ برجعلی لو, شهلا؛ برجعلی لو, شهلا (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-02-20)
  هدف این مطالعه، بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت کارکنان است. بدین منظور پس از مروری بر ادبیات این مفاهیم، با استفاده از روش پیمایشی رابطه بین آنها در نمونه ای از کارکنان یک سازمان دولتی ...

 • مقایسه تعالی عملکرد سازمان های کوچک و بزرگ با رویکرد EFQM 

  فدایی نژاد, اسماعیل؛ فدایی نژاد, اسماعیل؛ خالقی, امیرحسین؛ خالقی, امیرحسین؛ مهاجری, میترا؛ مهاجری, میترا (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-02-20)
  مدل های تعالی سازمانی ابزاری قدرتمند در ارزیابی عملکرد سازمان ها بشمار می آیند و بسیاری سازمان ها در جهان از این ابزارها بهره جسته اند. در این سال ها سازمان های ایرانی هم برای ارزیابی عملکرد خود یکی از رایج ترین این مدل ...

 • ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی 

  طبرسا, غلامعلی؛ طبرسا, غلامعلی؛ رامین مهر, حمید؛ رامین مهر, حمید (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-02-20)
  شرایط کاملاً متحول، افزایش رقابت و ضرورت اثربخشی سازمان ها در چنین شرایطی، نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار کرده است؛ نسلی که از آنها به عنوان سربازان سازانی یاد می شود. این کارکان بی تردید، وجه ...

 • تأثیر توانمندسازی شناختی کارکنان بر عوامل تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی 

  بیگی نیا, عبدالرضا؛ بیگی نیا, عبدالرضا؛ سرداری, احمد؛ سرداری, احمد؛ نجاری نژاد, حسن؛ نجاری نژاد, حسن (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-02-20)
  تحقیق حاضر با هدف تعیین "تأثیر توانمندسازی شناختی کارکنان بر عوامل تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی در شرکت مّلی حفّاری ایران- کارگاه شماره یک خوزستان" انجام شد. برای سنجش ابعاد توانمندسازی شناختی کارکنان (احساس معناداری، ...

 • بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و شاخص های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز 

  کشاورزی, علی حسین؛ کشاورزی, علی حسین؛ رمضانی, یوسف؛ رمضانی, یوسف (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-02-20)
  در این تحقیق به بررسی و مطالعه رابطه بین دو متغیر فرایند مدیریت دانش و شاخص های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق معاونان، مدیران و کارشناسان سازمان مرکزی شهرداری مشهد به تعداد 190 نفر ...

 • طراحی مدل شایستگی های مدیران منابع انسانی بخش دولتی در ایران 

  حاج کریمی, عباسعلی؛ حاج کریمی, عباسعلی؛ رضائیان, علی؛ رضائیان, علی؛ هادیزاده, اکرم؛ هادیزاده, اکرم؛ بنیادی نائینی, علی؛ بنیادی نائینی, علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-04-21)
  یکی از مهم ترین جنبه های کسب مزیت رقابتی در فضای کسب و کار امروز، توجه به ارزش آفرینی منابع انسانی و تمرکز بر شایستگی های محوری سرمایه های انسانی است. همچنین توجه به شایستگی های مدیریتی مدیران، به ویژه مدیران منابع انسانی ...

 • پیمایشی طولی در زمینه ی علل فساد اداری و روش های کنترل آن (1388- 1378) 

  فرهادی نژاد, محسن؛ فرهادی نژاد, محسن؛ لگزیان, محمد؛ لگزیان, محمد (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-04-21)
  تلاش دولت ها برای دستیابی به جامعه ای بهتر، بدون شناخت عواملی که روند حرکت آن ها را کند می کند، نتایج مورد نظر را در پی نخواهد داشت. یکی از عواملی که بر فرآیند رشد و توسعه جوامع اثر فراوانی می گذارد، فساد اداری است. این ...

 • تأثیر تنظیم هیجانات و گرایش به کار به عنوان ارزش بر فرسودگی هیجانی کارکنان 

  مرتضوی, سعید؛ مرتضوی, سعید؛ کارشکی, حسین؛ کارشکی, حسین؛ ساغروانی, سیما؛ ساغروانی, سیما (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-04-21)
  فرسودگی هیجانی، نه تنها به کارکنان بلکه به سازمان نیز آسیب جدی وارد می نماید. بنابراین، توجه به عوامل تأثیرگذار بر این متغیر به منظور کاهش این آسیب، ضروری است. اما از آنجا که بسیاری از بنیان های نظری به تأثیر هیجانات و ...

 • مدل ریاضی بودجه ریزی در بخش عمومی: رویکرد بهینه سازی استوار 

  آذر, عادل؛ آذر, عادل؛ نجفی, سجاد؛ نجفی, سجاد (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-04-21)
  امروزه تخصیص منابع، غالباً ذهنی، تجربی و مبتنی بر روش های کهنه است و لذا به رضایت عمومی نمی انجامید و قابلیت تعمیم پذیری و انطباق ریاضی ندارد. از این رو استفاده از نظریه های کمی برای نزدیک کردن کمیت و کیفیت استدلال انسانی، ...

 • نظام اداری ایران: تحلیلی بر مشکلات و چالش ها 

  میرمحمدی, سیدمحمد؛ میرمحمدی, سیدمحمد؛ حسن پور, اکبر؛ حسن پور, اکبر (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-04-21)
  امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری بیش از هر زمان دیگری احساس می شود، ولی طراحی نظام اداری مطلوب، مستلزم بررسی وضعیت موجود و شناسایی مسائل و مشکلات و چالش های عمده آن است. مقاله ...

 • تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی 

  دانایی فرد, حسن؛ دانایی فرد, حسن؛ فانی, علی اصغر؛ فانی, علی اصغر؛ براتی, الهام؛ براتی, الهام (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-04-21)
  اگر زبان ها به حرکت در نیایند، دانشی برای سازمان تولید نمی شود. زبان، ابزار تعامل انسان ها در سازمان هاست. اگر انسان به سازمان روح می دهد و سرمایه استراتژیک آن محسوب می شود، به دلیل آن است که متولیان رصدخانه سازمانی که در ...

 • طراحی مدل اثرات برونسپاری موفق بر فعالیت های سازمانی 

  دری نوکورانی, بهروز؛ دری نوکورانی, بهروز؛ سبحانی فرد, یاسر؛ سبحانی فرد, یاسر (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-04-21)
  برونسپاری را می توان استفاده از تأمین کننده ای در خارج از سازمان دانست، به گونه ای که تأمین کننده، کالا یا خدمتی را که قبلاً به طور عادی در سازمان ارائه می شده است، در خارج از سازمان ارائه دهد. در این پژوهش سعی شده است که ...