نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorFarnaz Koobasifa_IR
dc.contributor.authorJandark Eghlidifa_IR
dc.contributor.authorVahid Nejatifa_IR
dc.contributor.authorSeyyed Mehdi Tabatabaeefa_IR
dc.date.accessioned1399-11-30T08:32:09Zfa_IR
dc.date.accessioned2021-02-18T08:32:19Z
dc.date.available1399-11-30T08:32:09Zfa_IR
dc.date.available2021-02-18T08:32:19Z
dc.date.issued2013-07-25en_US
dc.date.issued1392-05-03fa_IR
dc.date.submitted2013-03-02en_US
dc.date.submitted1391-12-12fa_IR
dc.identifier.citationFarnaz Koobasi, Jandark Eghlidi, Vahid Nejati, Seyyed Mehdi Tabatabaee. (1392). A comparative study of sustain attention to auditory and visual stimulus in children with Mix learning disorder and normal peers. پژوهش در علوم توانبخشی, 9(3), 435-444. doi: 10.22122/jrrs.v9i3.938fa_IR
dc.identifier.issn1735-7519
dc.identifier.issn2008-2606
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22122/jrrs.v9i3.938
dc.identifier.urihttp://jrrs.mui.ac.ir/index.php/jrrs/article/view/938
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/720164
dc.description.abstractمقدمه : کودکان مبتلا به اختلال یادگیری (Learning disorders یا LD) در یک یا چند فرایند اساسی روانی دخیل در فهمیدن یا کاربرد زبان شفاهی یا کتبی اختلال نشان می‌دهند. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه توجه پایدار به محرک شنیداری و دیداری در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری نامعین و همتایان سالم بود. مواد و روش‌ها : در این مطالعه 26 کودک دبستانی مبتلا به اختلال یادگیری نامعین و 40 کودک دبستانی سالم مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع‌آوری داده‌ها، آزمون هوش Wechsler کودکان (Wechsler intelligence scale for children یا WISC) و آزمون عملکرد مداوم بینایی و شنیداری به کار برده شد. برای تحلیل آزمون‌ها نیز آزمون Paired t یا Wilcoxon و Independent t یا Mann-Whitney توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 16 به کار گرفته شد. یافته‌ها : دو گروه در موضوع توجه پایدار بینایی یا خطای درجاماندگی (003/0 = P)، تفاوت میانگین خطای ارتکاب یا تکانشگری در برابر محرک دیداری و شنیداری (005/0 £ P) و میانگین زمان پاسخ به محرک دیداری و شنیداری (005/0 £ P) تفاوت معنی‌دار داشتند. نتايج همچنين عدم تفاوت معنی‌دار (752/0 = P) را بین توجه پایدار شنیداری یا همان درجاماندگی در دو گروه نشان داد. نتیجه‌گیری : بر اساس نتايج مطالعه حاضر به نظر مي‌رسد کودکان مبتلا به اختلال یادگیری دچار نقص توجه پایدار می‌باشند. همچنین گروه مبتلا در توجه انتخابی شنیداری و کنترل تکانشگری در برابر محرک شنیداری دچار نقصان بودند. در نهایت این‌که کودکان مبتلا به اختلال یادگیری در برابر محرک‌های بینایی نسبت به نوع شنیداری بهتر عمل کردند، بنابراین استفاده از محرک بینایی در جلسات توان‌بخشی و آموزش این کودکان توصیه می‌شود. کلید واژه‌ها : اختلال یادگیری، توجه پایدار بینایی، توجه پایدار شنیداری، آزمون عملکرد مداومfa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علوم پزشکی اصفهانfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش در علوم توانبخشیfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22122/jrrs.v9i3.938
dc.titleA comparative study of sustain attention to auditory and visual stimulus in children with Mix learning disorder and normal peersfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentMSc Student, Department of Occupational Therapy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iranfa_IR
dc.contributor.departmentLecturer, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iranfa_IR
dc.contributor.departmentAssistant Professor, Department of Psychology, School of Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iranfa_IR
dc.contributor.departmentLecturer, Department of Basic Sciences, School of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iranfa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue3
dc.citation.spage435
dc.citation.epage444


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد