مرور Oбъем 1, номер 1 بر اساس موضوع "ассоциативное поле."