مرور Oбъем 2, номер 2 بر اساس موضوع "Евгений Шварц."