مرور Oбъем 2, номер 2 بر اساس موضوع "«черный человек»"